Sesja nr XXVIII

UCHWAŁA NR XXVIII/237/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dołgie w obrębie Dołgie

UCHWAŁA NR XXVIII/237/12
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 listopada 2012 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Dołgie w obrębie Dołgie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się przystąpić do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego dla miejscowości Dołgie w obrębie Dołgie.

  1. Granice obszaru objętego opracowywanym planem przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik graficzny stanowi integralną część uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Obszaru, którego dotyczy niniejsza uchwała nie podlega ustaleniom obowiązujących planów miejscowych. Celem uchwały jest opracowanie planu miejscowego dla miejscowości Dołgie. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino zatwierdzone uchwałą XXI/183/08 z dnia 29 lutego 2008 r., dla nieruchomości złożonej z działek 27/29 i 27/30 wskazuje funkcję: tereny obsługi produkcji w gospodarstwach rolnych, hodowlanych z dopuszczeniem adaptacji dla potrzeb produkcji i usług (RU). Przedmiotowe opracowanie planistyczne wprowadza zamiennie na terenie działek 27/29 (2,6267 ha) i 27/30 (3,8200 ha) w miejscowości Dołgie funkcji usług i rekreacji, zatem przeznaczenia ww. terenu pod wymienioną funkcję wymaga zmiany dokumentu obowiązującego studium w tym zakresie.
Przed uchwaleniem planu miejscowego, rada gminy jest zobowiązana do stwierdzenia o jego zgodności z ustaleniami studium, o czym stanowi przepis art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami). Wymóg stwierdzenia zgodności planu ze studium jest wymogiem bezwarunkowym.
Przeprowadzenie procedury uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymaga uprzedniej zmiany studium. Projekt stosownej uchwały został przedłożony Wysokiej Radzie pod obrady.