Sesja nr XXVIII

UCHWAŁA Nr XXVIII/235/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na uchwałę Nr XLIX/529/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino, w obrębach 3 i 5 miasta Gryfino – Park Miejski

UCHWAŁA Nr XXVIII/235/12
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 listopada 2012 r.


w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie na uchwałę Nr XLIX/529/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r.,  w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino, w obrębach 3 i 5 miasta Gryfino – Park Miejski

Na podstawie art. 54 § 1 i 2 ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r. poz. 270, zm. poz. 1101) uchwala się, co następuje:

§ 1.1. Postanawia się wnieść do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie odpowiedź na skargę złożoną w dniu 09.11.2012r. przez Zarząd Powiatu Gryfińskiego na uchwałę Nr XLIX/529/10 Rady Miejskiej  w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino, w obrębach 3 i 5 miasta Gryfino – Park Miejski, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Nr 22 poz. 478.

  1. Rada Miejska wyraża stanowisko, iż podejmując uchwałę NR X/89/11 z dnia 25 sierpnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino, w obrębach 3 i 5 miasta Gryfino – Park Miejski uwzględniła w sposób prawnie dopuszczalny wezwanie zgłoszone przez Zarząd Powiatu Gryfińskiego oraz wyraża zamiar uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino, w obrębach 3 i 5 miasta Gryfino – Park Miejski  z uwzględnieniem ustawowych uprawnień Powiatu Gryfińskiego i jego organów jako właściciela nieruchomości, zarządcy drogi publicznej oraz organu uzgadniającego w zakresie procedury sporządzenia planu, jak również jego merytorycznego kształtu.

§ 2. Udziela się pełnomocnictwa procesowego radcy prawnemu – Jerzemu Adamcowi do sporządzenia odpowiedzi na skargę oraz reprezentowania Rady Miejskiej w Gryfinie w postępowaniu w sprawie określonej w § 1 ust. 1 przed sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie.

§ 3. Wykonanie uchwały, w szczególności sporządzenie dokumentu pełnomocnictwa, przekazanie skargi  wraz z aktami sprawy, odpowiedzią na skargę i niniejszą uchwałą do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Uchwała ma na celu wniesienie do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Szczecinie odpowiedzi  na skargę złożoną w dniu 09.11.2012 r. przez Zarząd Powiatu Gryfińskiego na uchwałę Nr XLIX/529/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 stycznia 2010 r., w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino, w obrębach 3 i 5 miasta Gryfino – Park Miejski, ogłoszoną w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego Nr 22 poz. 478 a także udzielenie pełnomocnictwa procesowego radcy prawnemu – Jerzemu Adamcowi do sporządzenia odpowiedzi na skargę  oraz reprezentowania Rady Miejskiej w Gryfinie w postępowaniu w przedmiotowej sprawie przed sądami administracyjnymi, w tym Naczelnym Sądem Administracyjnym w Warszawie.

Sporządziła:
Helena Bobrowicz