Sesja nr XXVIII

UCHWAŁA NR XXVIII/242/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

UCHWAŁA NR XXVIII/242/12
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 5 grudnia 2012 r.


w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

Na podstawie art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567), uchwala się co następuje:

§ 1. Odmawia się uwzględnienia wezwania Pana Krzysztofa Rybickiego z dnia 12 listopada 2012r. do uznania za podjętą z naruszeniem prawa Uchwałę Nr XV/145/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach: Żórawie, Żórawki, Pniewo, Bartkowo gminy Gryfino.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

W dniu 12 listopada 2012 r. wpłynęła skarga Pan Krzysztofa Rybickiego na uchwałę Nr XV/145/11 Rady Miejskiej w  Gryfinie z dnia 29 grudnia 2011 r. w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach: Żórawie, Żórawki, Pniewo, Bartkowo gminy Gryfino.
Pan Rybicki kwestionuje ustalenia ww. planu, dotyczące obszarów oznaczonych symbolami Zr.59. 24.MN, Zr.59.11.R/ZL, Zr.59.20 ZL, twierdząc, że zapisy w ramach tych symboli są ze sobą sprzeczne. Zdaniem Wnioskodawcy zapisy dotyczące terenów pod liniami wysokiego napięcia (220kV) w różnych symbolach przeczą jeden drugiemu: w ustaleniach symbolu Zr.59. 24.MN znajduje się zapis mówiący o zakazie nasadzeń roślinności wysokiej, natomiast w ustaleniach symboli Zr.59.11.R/ZL i Zr.59.20 ZL dopuszcza się zalesienie.
W wyniku rozpatrzenia wniosku nie stwierdziłem zarzucanych sprzeczności w ustaleniach planu.
Ustalenia planu dla symbolu Zr.59. 24.MN:

Na terenie oznaczonym symbolem Zr.59.24.MN o powierzchni 3,14 ha ustala się:

 1. Ustalenia funkcjonalne:
  • przeznaczenie terenu - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna;
  • dopuszcza się zachowanie istniejących oraz wprowadzenie nowych funkcji usługowych o powierzchni do 50% łącznej powierzchni zabudowy na działce, pod warunkiem spełnienia ustaleń §14 pkt 2).
 2. Ustalenia zasad parcelacji:
  • dopuszcza się podział działek w celu wydzielenia działek budowlanych;
  • minimalna powierzchnia działki budowlanej – 2000 m2 lub zgodnie ze stanem istniejącym;
  • minimalna szerokość frontu działki budowlanej – 30 m lub zgodnie ze stanem istniejącym, dla nowowydzielonych działek przylegających do drogi wewnętrznej Zr.50.13.KDW – 18 m.
 3. Ustalenia dotyczące ochrony środowiska kulturowego i przyrodniczego:
  • minimalna powierzchnia biologicznie czynna - 80% powierzchni działki;
  • istniejące śródpolne oczka wodne wraz z zielenią do zachowania i adaptacji na teren rekreacji przydomowej;
  • w strefie oddziaływania linii energetycznych obowiązują ustalenia §12 ust 2 pkt 6), tj. Ustalenia dotyczące dystrybucyjnych linii elektroenergetycznych: Na terenie pasa technologicznego obowiązują ograniczenia użytkowania i zagospodarowania zgodnie z przepisami odrębnymi, w tym: zakaz nasadzeń roślinności wysokiej.
 4. Ustalenia form zabudowy i zasad zagospodarowania terenu:
  • istniejąca zabudowa do zachowania i dalszego użytkowania zgodnie z §9 pkt 1);
  • obowiązująca forma zabudowy mieszkaniowej i usługowej - wolnostojąca;
  • maksymalna łączna powierzchnia zabudowy - 15% powierzchni działki lub zgodnie ze stanem istniejącym;
  • maksymalna ilość kondygnacji nadziemnych - dwie, druga kondygnacja wyłącznie w poddaszu użytkowym;
  • maksymalna wysokość elewacji do poziomu okapu - do wysokości okapu elewacji frontowej istniejącego budynku mieszkalnego, lub 3,8 m;
  • maksymalna wysokość zabudowy - do wysokości istniejącego budynku mieszkalnego, lub 9,0 m;
  • obowiązująca forma dachów dachy dwuspadowe o kącie nachylenia połaci głównych od 40° do 45°; dla dz. nr 131/1 dopuszcza się dachy wielospadowe o kącie nachylenia połaci głównych jak na istniejącym budynku mieszkalnym;
  • ogrodzenie od strony drogi do wysokości 1,8 m.
 5. Ustalenia dotyczące obsługi komunikacyjnej: dojazd do działek z istniejącej gminnej drogi dojazdowej Zr.59.06.KD.D i projektowanej drogi wewnętrznej Zr.59.13.KDW.
 6. Ustalenia dotyczące infrastruktury technicznej:
  • zaopatrzenie w wodę z komunalnej sieci wodociągowej istniejącej i projektowanej w drodze Zr.59.06.KD.D  i Zr.59.13.KDW;
  • odprowadzenie ścieków sanitarnych do komunalnej sieci kanalizacji sanitarnej projektowanej w drodze Zr.59.06.KD.D lub indywidualnie, zgodnie z §12 ust 1 pkt 4 i §14 pkt 12;
  • odprowadzenie wód opadowych z dachów budynków i terenów utwardzonych do sieci kanalizacji deszczowej projektowanej w drodze Zr.59.06.KD.D lub indywidualnie, zgodnie z §12 ust 1 pkt 4;
  • zaopatrzenie w gaz z sieci gazowej projektowanej w drodze Zr.59.06.KD.D i Zr.59.13.KDW;
  • zaopatrzenie w energię elektryczną z sieci energetycznej istniejącej i projektowanej w drodze Zr.59.06.KD.D i Zr.59.13.KDW;
  • zaopatrzenie w łączność z sieci teletechnicznych projektowanych w drodze Zr.59.06.KD.D i Zr.59.13.KDW.

Na terenie oznaczonym symbolem Zr.59.11.R/ZL o powierzchni 1,29 ha ustala się:

 1. przeznaczenie terenu – tereny rolnicze, uprawy polowe i użytki zielone do dalszego użytkowania, zgodnie z obecnym ;
 2. dopuszcza się zalesienie;
 3. dopuszcza się podział działek ze względu na konieczność poszerzenia pasa drogowego zgodnie z rysunkiem planu;
 4. zakaz zabudowy z możliwością lokalizacji niezbędnych obiektów i sieci inżynieryjnych;
 5. dojazd do działek z gminnej drogi dojazdowej Zr.59.02.KD.D;
 6. w strefie oddziaływania linii energetycznych obowiązują ustalenia §12 ust 3 pkt 3.
  tj.: Ustalenia dotyczące dystrybucyjnych linii elektroenergetycznych:
  Na terenie pasa technologicznego obowiązują ograniczenia użytkowania i zagospodarowania zgodnie z przepisami odrębnymi, w tym: zakaz nasadzeń roślinności wysokiej.

Na terenie oznaczonym symbolem Zr.59.20.ZL o powierzchni 2,66 ha ustala się:

 1. przeznaczenie terenu – lasy, las gospodarczy do dalszego użytkowania, zgodnie z planem urządzenia lasu;
 2. pas techniczny istniejącej linii energetycznej do zachowania;
 3. zakaz zabudowy z uwzględnieniem ustaleń §9 pkt 10;
 4. dojazd do działki z leśnej drogi wewnętrznej poza granicą planu;
 5. w strefie oddziaływania linii energetycznych obowiązują ustalenia §12 ust 3 pkt 3. tj.: Ustalenia dotyczące przesyłowych linii elektroenergetycznych:
  1. Zachowuje się do dalszej eksploatacji istniejącą przesyłową linię energetyczną o napięciu 220 kV Krajnik – Glinki wraz z granicami pasa technologicznego szerokości 70 m, po 35 m od osi linii.
  2. Dopuszcza się możliwość modernizacji, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istniejącej linii elektroenergetycznej, budowę linii 400 kV albo linii wielotorowej, wielonapięciowej wraz z poszerzeniem pasa technologicznego do szerokości 90 m, po 45 m od osi linii, zgodnie z przepisami odrębnymi.
  3. Na terenie pasa technologicznego obowiązują ograniczenia użytkowania i zagospodarowania zgodnie z przepisami odrębnymi, w tym:
   1. zakaz lokalizacji zabudowy z pomieszczeniami przeznaczonymi na stały pobyt ludzi;
   2. zakaz nasadzeń roślinności wysokiej w odległości mniejszej niż 16,5 od skrajnego przewodu linii.

Po przeanalizowaniu, w wymienionych powyżej symbolach, ustaleń dotyczących przesyłowych linii elektroenergetycznych, stwierdziłem, że dla terenu pasa technologicznego przesyłowych linii elektroenergetycznych obowiązują, w zakresie ograniczenia użytkowania i zagospodarowania tych terenów, zgodne ustalenia planu.
Teren pasa technologicznego przesyłowych linii elektroenergetycznych nie jest oznaczony odrębnym, niezależnym symbolem.
Ustalenia planu w ramach tego samego symbolu przewidują zakaz nasadzeń roślinności wysokiej wyłącznie dla terenu pasa technologicznego pod przesyłowymi liniami elektroenergetycznymi i stanowią przepis szczególny w charakterystyce danego symbolu.

Zarzut sprzeczności ustaleń planu, wskazany we wniosku nie ma zastosowania w zaskarżonej uchwale Nr XV/145/11 Rady Miejskiej w  Gryfinie z dnia 29 grudnia 2011 r.  w sprawie planu miejscowego zagospodarowania przestrzennego terenów w obrębach: Żórawie, Żórawki, Pniewo, Bartkowo gminy Gryfino.

Kwestionowana uchwała wraz z całą dokumentacją planistyczną była przedmiotem nadzoru prawnego sprawowanego przez Wojewodę Zachodniopomorskiego, który nie stwierdził żadnych uchybień w procedurze uchwalania planu miejscowego.

sporządziła:
Barbara Szczepaniak