Sesja nr XXVIII

UCHWAŁA NR XXVIII/240/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XI/102/11 z dnia 29 września 2011r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - w obrębie 5 miasta Gryfino.

UCHWAŁA NR XXVIII/240/12
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 listopada 2012 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr XI/102/11 z dnia 29 września 2011r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - w obrębie 5 miasta Gryfino

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 9 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Zmienia się załącznik graficzny do Uchwały Nr XI/102/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 września 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - w obrębie 5 miasta Gryfino.

  1. Obszary zmiany studium, po dokonanej zmianie, przedstawia załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Przedmiotem niniejszej uchwały jest zmiana załącznika graficznego, określającego granice obszaru zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - w obrębie 5 miasta Gryfino, sporządzanej na podstawie Uchwały Nr XI/102/11 Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 29 września 2011r. Podjęcie uchwały na wskazanym obszarze miało na celu uwzględnienie wniosków mieszkańców oraz Zarządu Powiatu Gryfińskiego w kierunkach zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfina. Ustalone wówczas granice obszaru zmiany studium odzwierciedlały stan potrzeb ww. podmiotów.
W dniach: 11 września 2012r., 23 października 2012r. i 26 października 2012r. w tutejszym Urzędzie zostały złożone wnioski o zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek, kolejno: 125/5 (pow. 0,1521ha), 125/4 (pow. 0,0836ha) i 125/3 (pow. 0,1018ha) położonych w obrębie 5 miasta Gryfino. Właściciele działek wnieśli o zmianę określonego w ww. dokumentach przeznaczenia nieruchomości, tj. "tereny obiektów produkcyjnych", na "tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej".
Powierzchnia działek oraz fakt, że są one położone w bezpośrednim sąsiedztwie oraz niewielkiej odległości od obszaru objętego zmianą studium realizowaną na mocy uchwały Nr XI/102/11 z dnia 29 września 2011r, uzasadnia objęcie ich granicami wskazanej uchwały.
Rozszerzenie obszaru zmiany studium o wnioskowane działki, nie spowoduje wzrostu kosztów opracowania.

sporządziła:
Joanna Ekiert