Sesja nr XXVIII

UCHWAŁA NR XXVIII/241/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Łużyckiej w Gryfinie - działki nr 125/3, 125/4 i 125/5 w obrębie 5 miasta Gryfino.

UCHWAŁA NR XXVIII/241/12
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 listopada 2012 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Łużyckiej w Gryfinie - działki nr 125/3, 125/4 i 125/5 w obrębie 5 miasta Gryfino

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się przystąpić do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Łużyckiej w Gryfinie, uchwalonego Uchwałą Nr XIII/130/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 listopada 2011r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 16 stycznia 2012r., poz. 49.

  1. Granice obszaru objętego zmianą planu przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik graficzny stanowi integralną część uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Dla obszaru, którego dotyczy niniejsza uchwała obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Łużyckiej w Gryfinie uchwalonego Uchwałą Nr XIII/130/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 24 listopada 2011r.
Zgodnie z wyżej wymienionym planem działki nr 125/3, 125/4 i 125/5 położone są w granicach jednostki planistycznej o następującym przeznaczeniu: "Teren przeznaczony pod zabudowę produkcyjno magazynową, składy oraz zabudowę usługową - z wyłączeniem rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko jest wymagany".
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Gryfino zatwierdzone uchwałą XXI/183/08 z dnia 29 lutego 2008 r., dla przedmiotowych nieruchomości wskazuje docelową funkcję: tereny obiektów produkcyjnych (P), zatem przeznaczenia ww. terenu pod wymienioną zabudowę produkcyjną wymagał przepis art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80 poz. 717 z późniejszymi zmianami), który przed uchwaleniem planu miejscowego, zobowiązuje radę gminy do stwierdzenia o jego zgodności z ustaleniami studium. Wymóg stwierdzenia zgodności planu ze studium jest wymogiem bezwarunkowym.
W dniach: 11 września 2012r., 23 października 2012r. i 26 października 2012r. w tutejszym Urzędzie zostały złożone wnioski o zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino oraz miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ul. Łużyckiej w Gryfinie dla działek, kolejno: 125/5 (pow. 0,1521ha), 125/4 (pow. 0,0836ha) i 125/3 (pow. 0,1018ha) położonych w obrębie 5 miasta Gryfino. Właściciele działek wnieśli o zmianę przeznaczenia nieruchomości pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.
Na działce nr 125/4, na podstawie ostatecznego pozwolenia na budowę, realizowany jest budynek mieszkalny jednorodzinny z garażem, plany inwestycje właścicieli pozostałych dwóch działek (dz. nr 125/3 i 125/5) związane są również z budową jednorodzinnych budynków mieszkalnych.
Przeprowadzenie procedury zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymaga uprzedniej zmiany studium. Projekt stosownej uchwały został przedłożony Wysokiej Radzie pod obrady.

sporządziła:
Joanna Ekiert