Sesja nr XXVIII

UCHWAŁA NR XXVIII/225/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013

UCHWAŁA NR XXVIII/225/12
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 listopada 2012 r.


w sprawie przyjęcia Rocznego programu współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175,  poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz.128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567 ) oraz art. 5a ust. 1 i ust. 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536, z 2011 r. Nr 112, poz. 654,  Nr 149, poz. 887, Nr 205, poz. 1211, Nr 208, poz. 1241, Nr 209, poz. 1244), uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Roczny program współpracy Gminy Gryfino z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w roku 2013, który stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Niniejsza uchwała stanowi realizację zapisów znowelizowanej ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.), która to nakłada na gminę obowiązek uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.
Efektywna współpraca samorządu z podmiotami III sektora, jest jednym z elementów pozwalających na skuteczniejsze realizowanie celów nadrzędnych, takich jak: rozwój społeczno-ekonomiczny gminy, zaspokajanie potrzeb społecznych oraz podnoszenie poziomu życia mieszkańców. Dążyć należy do tego, aby działania podejmowane przez samorząd i ww. podmioty były komplementarne i oparte na zasadach partnerstwa, jawności, pomocniczości, efektywności, suwerenności stron oraz uczciwej konkurencji.
Dokument ten był konsultowany z organizacjami pozarządowymi podczas zorganizowanych w dniach 06.11.2012 r. – 14.11.2012 r. konsultacji społecznych i jest wypełnieniem ustawowego obowiązku gminy. Program ten ma na celu lepsze wykonywanie zadań na rzecz gminy poprzez możliwe jak największe wykorzystanie potencjału organizacji pozarządowych, zwiększenie skuteczności i efektywności działań związanych z wykonywaniem zadań publicznych i dalszy wzrost partycypacji społecznej w rozwiązywaniu problemów.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Sporządziła:
Barbara Lefik