Sesja nr XXVIII

UCHWAŁA NR XXVIII/230/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

UCHWAŁA NR XXVIII/230/12
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 listopada 2012 r.


w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2012 r., poz. 391) Rada Miejska w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości uiszcza miesięcznie, bez wezwania, do 15 dnia każdego miesiąca, z zastrzeżeniem ust. 4. w wysokości zadeklarowanej w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub wynikającej z decyzji określającej opłatę.

  1. Wysokość opłaty określa odrębna uchwała w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty.
  2. Opłata wnoszona jest przez właścicieli nieruchomości na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie lub w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.
  3. Pierwszą opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi uiszcza się w terminie do 31 lipca 2013 roku.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 lipca 2013 roku, po uprzednim ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Art. 6l ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach rada gminy określa w drodze uchwały stanowiącej akt prawa miejscowego, termin, częstotliwość i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.
W projekcie uchwały uwzględniono wszystkie elementy wskazane w ww. przepisie.

  1. zaproponowano, by opłata była uiszczana w częstotliwości miesięcznej, co wpłynie na lepszą, zdaniem służb podatkowych Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie ściągalność tego zobowiązania. W związku z tym, iż opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest pobierania od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość należy przyjąć, iż jednorazowe uiszczenie rocznej opłaty, lub też w odstępach półrocznych lub kwartalnych będzie stanowić dużą barierę finansową dla osób o niskich dochodach i dla rodzin wielodzietnych.
  2. zaproponowano określenie terminu wpłacania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na 15 dzień każdego miesiąca. Zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej jeśli taki termin przypada na dzień wolny od pracy lub sobotę wówczas terminem zapłaty będzie następny dzień roboczy. Taka sytuacja będzie miała w sierpniu a więc w drugim miesiącu funkcjonowania systemu opłat, w którym terminem płatności będzie 16 sierpnia. We wrześniu terminem płatności będzie 16 września (dzień 15 września przypada na niedzielę, podobnie jak w grudniu 16 grudnia. W 2013 roku pierwsze wpłaty podatnicy opłaty winni uiszczać do dnia 31 lipca 2013 roku.
  3. zaproponowano, by opłatę powyższą można było wpłacać na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie. Docelowo planuje się wprowadzenie tzw. płatności masowych, gdzie każdy podatnik będzie posiadał własne subkonto na które będzie mógł wpłacać opłatę za odpady komunalne. Druga możliwość zapłaty to tradycyjnie w kasie Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie. Był rozważany też trzeci wariant, czyli pobór opłaty w drodze inkasa, ale analizując przepisy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach stwierdzić należy, iż powyższy tryb nie jest dopuszczalny. Przedmiotowa ustawa nie przekazuje delegacji do podejmowania uchwał o poborze opłaty w trybie inkasa. Skoro więc ustawy podatkowe – o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym oraz o podatku leśnym wprost wskazują możliwość inkasa, natomiast w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach nie znajduje się taki zapis, to należy domniemywać, iż ustawodawca nie zezwolił na ten tryb poboru.

Sporządził:
Krystian Kosiński