Sesja nr XXVIII

UCHWAŁA NR XXVIII/234/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie zmiany uchwały Nr VI/42/11 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat cmentarnych.

UCHWAŁA NR XXVIII/234/12
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 29 listopada 2012r.


w sprawie zmiany uchwały Nr VI/42/11 z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie ustalenia wysokości opłat cmentarnych.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568;  z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 217, poz.1281, Nr 149, poz. 887; z 2012 r. poz. 567) oraz na podstawie art. 4 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 20 grudnia 1996 r. o gospodarce komunalnej (Dz. U. z 2011 r. Nr 45, poz. 236), w związku z art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznia 1959 r. o cmentarzach i chowaniu zmarłych (Dz. U. z 2011 r. Nr 118 poz. 687; Nr 144, poz. 853), Rada Miejska w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1. W Uchwale Nr VI/42/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2011 r.  w sprawie ustalenia wysokości opłat cmentarnych wprowadza się zmianę w Załączniku Nr 1 w ust. 1 polegającą na dopisaniu zdania następującej treści:

„ - miejsce za użytkowanie niszy w ścianie urnowej (lub słupku urnowym) na okres 20 lat  - 500,00 zł.”

§2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie w związku z planowaną budową kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Gryfinie złożyło wniosek o zmianę uchwały nr VI/42/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2011 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat cmentarnych. Powyższa zmiana ma dotyczyć ustalenia i zatwierdzenia opłaty za miejsca do pochówków urnowych w budowanym kolumbarium.
Zmiana przedmiotowej uchwały umożliwi Spółce po zakończeniu realizacji inwestycji, uzyskanie z tytułu pobranych opłat, częściowej refundacji kosztów, poniesionych na budowę kolumbarium.

Sporządziła:
Janina Major