Sesja nr XXVIII

UCHWAŁA NR XXVIII/243/12 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 5 grudnia 2012 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2012 rok.

UCHWAŁA NR XXVIII/243/12
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 5 grudnia 2012 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2012 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591; z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz.1806, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz.1568; z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz. 1759; z 2005r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz.1457; z 2006r. Nr 17, poz.128, Nr 181 poz.1337; z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz.1111, Nr 223,  poz. 1458, z 2009 Nr 52, poz.420, Nr 157, poz.1241, z 2010 Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz.675; z 2011 r. Nr 21, poz.113, Nr 117, poz. 679, Nr 149, poz.887,  Nr 134, poz.777, Nr 217, poz. 1281; z 2012 poz.567) uchwala się co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 1.578.000zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 1.578.000
700     Gospodarka mieszkaniowa 228.000
70095   Pozostała działalność 228.000
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 228.000
630     Turystyka 1.350.000
63003   Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1.350.000
6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 900.000
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 450.000
OGÓŁEM 1.578.000

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 1.578.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 1.578.000
630     Turystyka 1.350.000
63003   Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 1.350.000
6058 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 450.000
6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 900.000
900     Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 228.000
90001   Gospodarka ściekowa i ochrona wód 228.000
6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych 228.000
OGÓŁEM 1.578.000

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Dział 630,700,900

  • 1.578.000zł – zmian w planie dokonuje się zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji. Zmiany w wydatkach na zadaniu „Rozbudowa infrastruktur centrum turystyki wodnej w Schwedt nad Odra i budowa nabrzeża w Gryfinie w celu zintensyfikowania rozwoju transgranicznej turystki wodnej – INTERREG IV A” związane są z koniecznością wydatkowania środków na roboty uzupełniające z paragrafu 6059

Zmiany w wydatkach na zadaniu „Budowa nabrzeża obsługi jednostek pasażerskich oraz turystyki żeglarskiej na prawym brzegu rz. Odry Wschodniej – RPO WZ” wynikają ze zwiększonego zaawansowania robót objętych umową i koniecznością zwiększenia środków finansowych w paragrafie 6057, jako wydatków refundowanych ze środków z Unii Europejskiej.

Zmniejszenie wydatków w dziale 900 rozdział 90001 wynika z faktu, że całość wydatków związanych z budową kanalizacji w rejonie ul. Targowej wyniosła  1 271 472 zł. Zadanie to zostało zrealizowane, zakończone i rozliczone finansowo, a pozostałe środki z tego zadania przeznaczyć należy na zadanie budowa budynku mieszkalnego przy ul. Targowej.

 

Sporządziła:
S.Skrzyniarz