Rok 2013 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.84.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 16 lipca 2013r. w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Bol. Chrobrego 10/7, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy.

ZARZĄDZENIE NR 0050.84.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 16 lipca 2013r.


w sprawie ustalenia ceny brutto nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Bol. Chrobrego 10/7, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz najemcy.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013r. poz. 594), art. 67 ust.1 i 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz. 675, Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz.1043, Nr 197, poz. 1307, Nr 200, poz. 1323; z 2011r. Nr 64, poz. 341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz. 732, Nr 130, poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz. 1110, Nr 224, poz. 1337; z 2012r. poz. 908, poz. 951, poz. 1256, poz.1529; z 2013r. poz. 1429) oraz § 10 pkt.16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2011r. - zarządzam, co następuje:

§ 1. Ustalam cenę nieruchomości lokalowej, położonej w Gryfinie przy ul. Bol. Chrobrego 10/7, przeznaczonej do sprzedaży na rzecz obecnego najemcy, na kwotę 176.252,14 zł ( słownie: sto siedemdziesiąt sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt dwa złote i czternaście groszy).

§ 2. Cena nieruchomości zostanie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę na poczet funduszu remontowego wspólnoty mieszkaniowej budynku, do daty jej sprzedaży.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierzam Naczelnikowi Wydziału Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami (BWG).

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .


 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat
U z a s a d n i e n i e

Uchwałą Nr XXXIII/258/93 z dnia 5 stycznia 1993r. Rada Miasta i Gminy w Gryfinie, przeznaczyła do sprzedaży na rzecz najemcy lokal mieszkalny nr 7 w budynku przy ul. Bol. Chrobrego nr 10 w Gryfinie.
Rzeczoznawca majątkowy w operacie szacunkowym z dnia 26.11.2012r., określił wartość nieruchomości na kwotę 174.400,00 zł (słownie: sto siedemdziesiąt cztery tysiące czterysta złotych), w tym: wartość lokalu wraz z udziałem w urządzeniach częściach wspólnych budynku – 171.730,00 zł , wartość udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej (dz. nr 247) – 2.670,00 zł.
Wyżej wymieniona wartość została zwiększona o kwotę 1.852,14 zł (słownie: jeden tysiąc osiemset pięćdziesiąt dwa złote i czternaście groszy), na którą składa 23% podatek VAT od wartości udziału w prawie własności nieruchomości gruntowej – 614,00 zł (słownie: sześćset czternaście złotych) oraz fundusz remontowy na dzień 30 czerwca 2013r. - 1.238,14 zł (słownie: jeden tysiąc dwieście trzydzieści osiem złotych i czternaście groszy).
Wartość nieruchomości zostanie ponownie zwiększona o sumę wpłat dokonanych przez Gminę na poczet funduszu remontowego, do daty jej sprzedaży.
 

Sporządziła:
Helena Pasztaleniec