Rok 2013 - zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 0050.48.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 29 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.48.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 29 kwietnia 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu gminy na 2013 rok.

 Na podstawie art. 249 i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz.146, Nr 96, poz. 620,   Nr 123, poz.835, Nr 152, poz.1020, Nr 185, poz.1092, Nr 234, poz.1386, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz.1092, Nr 201, poz.1183, Nr 234, poz.1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707; z 2012 r. poz.1456, poz.1530, poz.1548)  oraz § 13 pkt 1 Uchwały Nr XXX/257/2013 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2013, zarządzam, co następuje:

§ 1.Zwiększa się dochody gminy o kwotę 479.737,44 zł

Dział Rozdział Paragraf  Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 38.380
852     Pomoc społeczna 38.380
85295   Pozostała działalność 38.380
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie (związkom gmin) ustawami 38.380
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 441.357,44
010     Rolnictwo i łowiectwo 441.357,44
01095   Pozostała działalność 441.357,44
2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminnie (związkom gmin) ustawami 441.357,44
OGÓŁEM 479.737,44

§ 2.  Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 481.737,44zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 441.357,44
010     Rolnictwo i łowiectwo 441.357,44
01095   Pozostała działalność 441.357,44
4300 Zakup usług pozostałych 8.654,07
4430 Różne opłaty i składki 432.703,37
Przedszkole Nr 3 w Gryfinie 2.000
801     Oświata i wychowanie 2.000
80148   Stołówki szkolne i przedszkolne 2.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 38.380
852     Pomoc społeczna 38.380
85295   Pozostała działalność 38.380
3110 Świadczenia społeczne 38.380
OGÓŁEM 481.737,44

§ 3.  Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 2.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Przedszkole Nr 3 w Gryfinie 2.000
801     Oświata i wychowanie 2.000
80104   Przedszkola 2.000
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000
OGÓŁEM 2.000

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

Dział 010

  • 441.357,44 zł – zwiększenia dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego, które zwiększa Gminie dotację celową na zadania zlecone z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy.

Dział 801

  • 2.000 zł – zmian w palnie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem Dyrektora Przedszkola Nr 3 w Gryfinie w celu zabezpieczenia środków na zakup wyposażenia do kuchni.

Dział 852

  • 38.380 zł – zmian w planie dochodów i wydatków dokonuje się zgodnie z zarządzeniem Wojewody Zachodniopomorskiego, które zwiększa Gminie dotację celową na zadania zlecone z przeznaczeniem na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne. Zadanie realizuje Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie.

Sporządziła:
S. Skrzyniarz