Rok 2013 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.14.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 12 marca 2013r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

ZARZĄDZENIE Nr 120.14.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 12 marca 2013r.


w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2011r. nr 232, poz. 1378), art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2010 r. nr 28,  poz. 142) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia  31 marca 2011 r., zmienionego zarządzeniem Nr 120.35.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 13 września 2012 r., zarządzam co następuje:

§ 1

Wprowadza się instrukcję inwentaryzacyjną w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, dotyczącą zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji, stanowiącą załącznik  nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Traci moc Uchwała nr 195/206/02 Zarządu Miasta i Gminy Gryfino z dnia  31 października 2002 roku.

§ 3

Wykonanie i nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi  Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4

Zarządzanie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie:

Zgodnie z art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości  (Dz. U. z 2011r. nr 232, poz. 1378) jednostka zobowiązana jest do przeprowadzenia inwentaryzacji, w związku z powyższym konieczne jest przygotowanie instrukcji inwentaryzacyjnej dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.