Rok 2013 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.48.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 8 października 2013 r. zmieniające Zarządzenie Nr 0152-22/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymogami normy PN – EN ISO 9001:2009 w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

ZARZĄDZENIE Nr 120.48.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 8 października 2013 r.


zmieniające Zarządzenie Nr 0152-22/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  w sprawie wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymogami normy PN – EN ISO 9001:2009 w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2013 r. poz. 594; zm.: poz. 645) oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.37.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 lipca 2013 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 0152-22/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymogami normy  PN-EN ISO 9001:2009 w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionym Zarządzeniem  Nr 0152-42/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12 października 2009 r. w paragrafie 6 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„§ 6. 1. Powołuję Zespół ds. Systemu Zarządzania Jakością, w skład którego wchodzą naczelnicy / kierownicy komórek organizacyjnych w Urzędzie Miasta i Gminy  w Gryfinie i ich zastępcy oraz auditorzy wewnętrzni”.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Zespół ds. Systemu Zarządzania Jakością, powołany zarządzeniem Nr 0152-22/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 18 maja 2009 r. w sprawie wdrożenia Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z wymogami normy PN-EN ISO 9001:2009 w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, zmieniony Zarządzeniem Nr 0152-42/09 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 12 października 2009 r., w skład którego wchodzili częściowo naczelnicy, kierownicy komórek organizacyjnych, ich zastępcy oraz auditorzy wewnętrzni, przyczynił się do opracowania dokumentacji systemowej oraz wdrożenia systemu zarządzania jakością  w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie.
Na etapie utrzymania i doskonalenia systemu zarządzania jakością Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością współpracuje z Koordynatorem ds. Systemu Zarządzania Jakością, wszystkimi naczelnikami / kierownikami komórek organizacyjnych, ich zastępcami oraz auditorami wewnętrznymi. W związku z powyższym proponuję dokonać zmiany w paragrafie 6 ust. 1 ww. zarządzenia i powołać do Zespołu wszystkich naczelników, kierowników komórek organizacyjnych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie i ich zastępców oraz auditorów wewnętrznych.

Przygotowała:
Angelika Szulc – Koordynator ds. Systemu Zarządzania Jakością