Rok 2013 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.34.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 2 lipca 2013 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXXV sesji w dniu 27 czerwca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.34.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 2 lipca 2013 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXXV sesji w dniu 27 czerwca 2013 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 27 czerwca 2013 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
XXXV/299/13 nieudzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 r. Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
XXXV/300/13 zmiany uchwały Nr XXIX/245/12 z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2013 rok Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
XXXV/301/13 rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Biuro Obsługi Rady i Burmistrza 
XXXV/302/13 wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Skarbu Państwa, w drodze darowizny, gminnych nieruchomości gruntowych, położonych w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 5 Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa  i Gospodarki Nieruchomościami
XXXV/303/13 nadania regulaminu korzystania z miejsca przeznaczonego do kąpieli Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
XXXV/304/13 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok Wydział Finansowo - Księgowy
XXXV/305/13 przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – w obrębie Pniewo Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
XXXV/306/13 przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 4/1, 7/1, 7/3, 7/4, 7/5 i 7/6 w obrębie Pniewo Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
XXXV/307/13 „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Gryfino” Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
XXXV/308/13 wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Gryfino do Związku Portów i Przystani Jachtowych – Lokalnej Organizacji Turystycznej Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
XXXV/309/13 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok Wydział Finansowo - Księgowy
XXXV/310/13 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok Wydział Finansowo - Księgowy

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 27 czerwca 2013 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

 

UZASADNIENIE

Na XXXV sesji w dniu 27 czerwca 2013 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. W związku z powyższym konieczne jest określenie wydziałów odpowiedzialnych za ich realizację.