Rok 2013 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.53.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 31 października 2013r. zmieniające Zarządzenie Nr 120.41.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino w sprawie inwentaryzacji rocznej (okresowo okolicznościowej)

ZARZĄDZENIE Nr 120.53.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 31 października 2013r.


zmieniające Zarządzenie Nr 120.41.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  w sprawie inwentaryzacji rocznej (okresowo okolicznościowej)

Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013r. poz. 330 i 613), art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 i 645), Zarządzenia Nr 120.14.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej dla Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie z dnia 12 marca 2013 r. oraz § 10 pkt. 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta  i Gminy  w Gryfinie, stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 120.37.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 lipca 2013 r., zarządzam co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 120.41.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia  13 września 2013 r. w sprawie inwentaryzacji rocznej (okresowo okolicznościowej) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat