Rok 2013 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.31.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 10 czerwca 2013 r. w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia szkolenia oraz egzaminu kończącego szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej .

ZARZĄDZENIE Nr 120.31.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 10 czerwca 2013 r.


w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia szkolenia oraz egzaminu kończącego szkolenie z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej

Na podstawie § 16 ust. 2 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2004 r. Nr 108 , poz. 1860) oraz .§ 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniami: Nr 120.32.2011 z dnia 28 czerwca 2011 r., 120.35.2012 2012 r. i 120.39.2012 z dnia 01 października 2012 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Powołuje komisję do przeprowadzenia szkolenia okresowego w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej, przeprowadzenia egzaminu sprawdzającego przyswojenie przez uczestnika szkolenia wiedzy objętej programem szkolenia oraz umiejętności wykonywania lub organizowania pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony przeciwpożarowej w składzie:

  1. Anna Wójciak inspektor UMiG – przewodniczący komisji
  2. Krystyna Hołubowska inspektor OPS - członek
  3. Jacenty Skwarzyński kierownik UMiG - członek
  4. Ryszard Stempiński Główny Specjalista informatyk - członek

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam przewodniczącemu komisji

 

Z up. Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza Maciej Szabałkin

 

Uzasadnienie

Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (D.U. z 2004 r. 180, poz. 1860 z późniejszymi zmianami) nakłada na organizatora szkolenia między innymi obowiązek zapewnienie wykładowców i instruktorów posiadających zasób wiedzy, doświadczenie zawodowe i przygotowanie dydaktyczne zapewniające właściwą realizację programów szkolenia. Ponadto szkolenia w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy winno zakończyć się egzaminem przeprowadzonym przez powołaną komisję.

Sporządziła:
Anna Wójciak