Rok 2013 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.20.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 02 kwietnia 2013r. w sprawie zmian klauzul tajności dokumentów niejawnych

ZARZĄDZENIE NR 120.20.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 02 kwietnia 2013r.


w sprawie zmian klauzul tajności dokumentów niejawnych

Na podstawie art. 6 pkt 3 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) zarządzam co następuje:

§ 1. Zmienić klauzule tajności z „POUFNE” na „JAWNE” niżej wymienionym dokumentom:

 1. „Plan Obrony Cywilnej część I-II”
  Nr SEC- E.H./5325/ PF-2/02 na 81 stronach;
   
 2. „Plan Obrony Cywilnej część III-IV”
  Nr SEC- E.H./5325/ PF-4/02 na 95 stronach

§ 2. Zmienić klauzule tajności z „ZASTRZEŻONE” na „JAWNE” niżej wymienionym dokumentom:

 1. „Plan ochrony zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych dla Gminy Gryfino”
  Nr BZK.5222-Z-13/09 na 26 stronach.

§ 3. Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia czynię Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 6 pkt 4 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 182, poz. 1228) po dokonaniu przeglądu dokumentów niejawnych, stwierdzono, że wyżej wymienione dokumenty nie spełniają przesłanek ochrony.

Sporządził:
Ryszard Figura