Rok 2013 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.47.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 7 października 2013 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXXVII sesji w dniu 26 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.47.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 7 października 2013 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXXVII sesji w dniu 26 września 2013 r. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 26 września 2013 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie:   Wydział/jednostka:
XXXVII/312/13 przystąpienia do sporządzenia zmiany obowiązującego studium kierunków i uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w miejscowości Drzenin działki nr 22/24; 22/32; 22/31; 22/35; 22/34; 22/29; 22/36; 22/37; 22/38; 29/62; 29/61; 28/37; 28/26; 27/13 w obrębie geodezyjnym Drzenin Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
XXXVII/313/13 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla miejscowości Drzenin, obręb Drzenin Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
XXXVII/314/13 wyznaczenia kierunków działań burmistrza w sprawie zagospodarowania przestrzennego związanych z rozwojem miejscowości i osad wiejskich na terenie Gminy Gryfino Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
XXXVII/315/13 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie wsi Radziszewo, Daleszewo, Łubnica Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
XXXVII/316/13 przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie wsi Radziszewo Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji
XXXVII/317/13 rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
XXXVII/318/13 zasad udzielania i rozmiaru zniżek tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych oraz przyznawania zwolnień od obowiązku realizacji tych zajęć dla nauczycieli zajmujących stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach prowadzonych przez Gminę Gryfino Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
XXXVII/319/13 zmiany uchwały nr VI/43/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie określający tryb i sposób powołania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego oraz szczegółowe warunki jego funkcjonowania Ośrodek Pomocy Społecznej
XXXVII/320/13 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego ograniczonego, zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Gardno Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XXXVII/321/13 wyrażenia zgody na odpłatne nabycie przez Gminę Gryfino w drodze wykupu od osób fizycznych nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym Wełtyń II Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XXXVII/322/13 wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej, nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym nr 5 miasta Gryfino, w rejonie ul. Wodnika Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XXXVII/323/13 zmiany uchwały Nr XXIX/247/12 Rady Miejskiej
w Gryfinie z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego zabudowanej nieruchomości gruntowej, położonej w obrębie ewidencyjnym Wełtyń
Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XXXVII/324/13 zwolnienia z obowiązku sprzedaży w drodze przetargu, nieruchomości gruntowe, położone w obrębach ewidencyjnych nr 2 m. Gryfino i Wełtyń II Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XXXVII/325/13 wyrażenia zgody na nabycie przez Gminę Gryfino praw do nieruchomości gruntowej, położonej w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 3 Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XXXVII/326/13 zmian budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok Wydział Finansowo - Księgowy

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 26 września 2013 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

Na XXXVII sesji w dniu 26 września 2013 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. W związku z powyższym konieczne jest określenie wydziałów i jednostek odpowiedzialnych za ich realizację.