Rok 2013 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 12.58.2012 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji z posiadanych bloczków mandatów karnych.

ZARZĄDZENIE NR 12.58.2012
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 17 grudnia 2013 r.


w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji z posiadanych bloczków mandatów karnych. 

Na podstawie § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.37.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 30 lipca 2013 r. zarządzam, co następuje:

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie rocznej inwentaryzacji z posiadanych bloczków mandatowych w formie spisu z natury wg stanu na dzień 31.12.2013 r.

§ 2. Do przeprowadzenia inwentaryzacji powołuję Komisję w następującym składzie:

  1. Maria Waszczyk - przewodniczący Komisji
  2. Stanisław Szydłowski - członek Komisji
  3. Jacenty Skwarzyński - członek Komisji

§ 3. Rozpoczęcie inwentaryzacji ustalam na dzień 31 grudnia 2013 r., a zakończenie na dzień 10 stycznia 2014 r.

§ 4. Osoby powołane do Komisji ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z obowiązującą Instrukcją Inwentaryzacyjną przeprowadzenie inwentaryzacji.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Komendantowi Straży Miejskiej.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie:

W związku z pismem FB-4.3122.6.473.2013.MJ z dnia 09 grudnia 2013 r. Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie należy przeprowadzić roczną inwentaryzację z wykorzystania posiadanych bloczków mandatów karnych.
Druki inwentaryzacyjne należy przekazać do Wydziału Finansów i Budżetu Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Szczecinie do dnia 31 stycznia 2014r.
W z związku z powyższym, niezbędne jest powołanie Komisji do przeprowadzenia powyższej inwentaryzacji.