Rok 2013 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.19.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz regulaminu pracy komisji przetargowych

ZARZĄDZENIE Nr 120.19.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 27 marca 2013 r.


w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie  ustawy Prawo zamówień publicznych oraz regulaminu pracy komisji przetargowych

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz 33 ust 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223,  poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679,  Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik do zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2011 r. zmienionego zarządzeniami: Nr 120.32.2011 z dnia 28 czerwca  2011 r., Nr 120.35.2012 z dnia 13 września 2012 r. i Nr 120.39.2012 z dnia 1 października 2012 r., w związku z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych  (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759, Nr 161, poz. 1078, Nr 182, poz. 1228; z 2011 r. Nr 5, poz. 13, Nr 28, poz. 143, Nr 87, poz. 484, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429; z 2012 r. poz. 769, 951, 1101, 1271, 1529) zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Wprowadzam zasady wykonywania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie ustawy Prawo zamówień publicznych, zwane dalej Zasadami, stanowiące załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 1. Nadaję Urzędowi Miasta i Gminy w Gryfinie regulamin pracy komisji przetargowych, zwany dalej Regulaminem, stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Nadzór nad realizacją Zarządzenia powierzam Zastępcom Burmistrza Miasta  i Gminy Gryfino, Sekretarzowi Miasta i Gminy Gryfino oraz Skarbnikowi Miasta i Gminy Gryfino zgodnie z ustalonym podziałem zadań i kompetencji.

§ 3. Tracą moc:

 1. zarządzenie Nr 120.28.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 10 czerwca  2011 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz regulaminu pracy komisji przetargowych,
 2. zarządzenie Nr 120.37.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 19 września  2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Wydziale Finansowo-Księgowym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie
 3. zarządzenie Nr 120.18.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 24 kwietnia  2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie,
 4. zarządzenie Nr 120.13.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska,
 5. zarządzenie Nr 120.5.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 3 lutego 2011 r.  w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Wydziale Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami,
 6. zarządzenie Nr 120.36.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 września  2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w Wydziale Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do postępowań rozpoczętych po tym dniu.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

UZASADNIENIE

W związku z zaleceniami Audytora wewnętrznego oraz zmieniającymi się przepisami prawa należy dokonać zmian w zarządzeniu. Proponuję uchylić:

 1. zarządzenie Nr 120.28.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 10 czerwca  2011 r. w sprawie zasad wykonywania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie ustawy Prawo zamówień publicznych oraz regulaminu pracy komisji przetargowych,
 2. zarządzenie Nr 120.37.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 19 września  2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Wydziale Finansowo-Księgowym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie
 3. zarządzenie Nr 120.18.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 24 kwietnia  2012 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Wydziale Organizacyjnym Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie,
 4. zarządzenie Nr 120.13.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 8 marca 2011 r. w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Wydziale Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska,
 5. zarządzenie Nr 120.5.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 3 lutego 2011 r.  w sprawie powołania Komisji Przetargowej w Wydziale Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami,
 6. zarządzenie Nr 120.36.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 14 września  2012 r. w sprawie powołania komisji przetargowej w Wydziale Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji.

Przygotowała:
Angelika Szulc - Pełnomocnik ds. zamówień publicznych