Rok 2013 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.23.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 15 kwietnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodów służbowych

ZARZĄDZENIE NR 120.23.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 15 kwietnia 2013 r.


w sprawie ogłoszenia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodów służbowych

Na podstawie § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie, stanowiącego załącznik  do zarządzenia Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino  z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie zmienionego zarządzeniem Nr 120.32.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 28 czerwca 2011 r., zarządzeniem Nr 120.35.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 13 września 2012 r., zarządzeniem Nr 120.39.2012 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 01 października 2012 r. zarządzam, co następuje:

§1. Ogłaszam III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nw. samochodów służbowych:

  1. Samochód osobowy marki – PEGUEOT, model – 307, wersja – XR, rok produkcji – 2003.
  2. Samochód ciężarowy do 3,5 t marki – Renault, model – Kangoo, rok produkcji – 2006.

§2. Tryb i zasady przeprowadzenia przetargu określa Regulamin przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodów służbowych marki Peugeot 307 oraz Renault Kangoo, stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§3. Wykonanie zarządzenia powierzam Komendantowi Straży Miejskiej.

§4. Zarządzenia wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§5. Traci moc Zarządzenie NR 120.12.2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 5 marca 2013 r.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie:

Na dzień 5 marca 2013 r. został ogłoszony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodów służbowych. Cena wywoławcza na samochód marki Peugeot 307 nr. rej. ZGR 78YA wynosiła 6.800,00 (słownie: sześć tysięcy osiemset złotych), natomiast na samochód marki Renault Kangoo nr.rej. ZGR 06LE wynosiła 7.100,00 (słownie: siedem tysięcy sto złotych).Do przetargu nie zgłosił się żaden oferent.
Na dzień 26 marca 2013 r. został ogłoszony II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż samochodów służbowych. Cena wywoławcza na samochód Peugeot 307 nr.rej. ZGR 78YA wynosiła 6.800,00 (słownie: sześć tysięcy osiemset złotych), natomiast na samochód marki Renault Kangoo nr.rej. ZGR 06LE wynosiła 7.100,00 (słownie: siedem tysięcy sto złotych).Do tego przetargu nie zgłosił się żaden oferent.
W związku z powyższym przed przystąpieniem do ogłoszenia III przetargu nieograniczonego na sprzedaż samochodów służbowych zasadnym jest obniżenie wartości cen z wyceny samochodów o 500 zł, tj. samochód marki Peugeot 307 do kwoty 6.300 zł (słownie: sześć tysięcy trzysta złotych), samochód marki Renault Kangoo do kwoty 6.600 zł(słownie: sześć tysięcy sześćset złotych) i opracowanie nowego regulaminu przeprowadzenia przetargu z nowymi obniżonymi wartościami ww. samochodów.