Rok 2013 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.42 .2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 20 września 2013 r. w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Gryfino na rok 2014.

ZARZĄDZENIE NR 120.42 .2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 20 września 2013 r.

w sprawie opracowania materiałów planistycznych do projektu budżetu Gminy Gryfino na rok 2014.

Na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz.594, ze zmianami) oraz §1 ust 1 uchwały Nr LV/602/10 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 13 września 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Gryfino – zarządzam, co następuje:

§ 1. 1. Naczelnicy wydziałów, kierownicy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta i Gminy oraz dyrektorzy gminnych  jednostek organizacyjnych, zwani dalej „dysponentami” środków  budżetowych w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej opracowują  materiały do projektu budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok w szczegółowości  określonej niniejszym zarządzeniem.

 1. Zaleca się w planowaniu wydatków przede wszystkim uwzględnić potrzeby  pierwszego rzędu, tzn. wydatki konieczne.
 2. Zobowiązuje się dysponentów do sporządzenia projektu planu wydatków na 2014 r. z uwzględnieniem i ograniczeniem wydatków bieżących o 7% niższych od ujętych w planie na 2013 r. 

§ 2. Przy opracowywaniu projektu budżetu należy uwzględnić:

 1. stan organizacyjny, stawki podatkowe, taryfy, marże i opłaty  obowiązujące w dniu 01 września 2013 r. z uwzględnieniem zmian wchodzących w  życie przed lub z dniem 1 stycznia 2014 roku,
 2. przewidywane wykonanie planu dochodów i wydatków budżetowych określonych na 2013 r., jako baza wyjściowa do planu na 2014 r.,
 3. przewidywane wykonanie wydatków do końca 2013 r. w tym  wynagrodzeń, przy czym z przewidywanego wykonania wydatków bieżących należy wyłączyć przyznane w 2013 roku zwiększenia wydatków o charakterze jednorazowym oraz wydatki na zadania kończone w roku 2013 (nie wymagające kontynuacji w roku 2014),
 4. zatrudnienia wg stanu na dzień 1 września 2013 r.,
 5. spłatę rat kredytu oraz odsetek przypadających na 2014 r.,
 6. kwotę potencjalnych spłat, przypadających na 2014 r., wynikających z udzielonych przez gminę poręczeń oraz gwarancji .

§ 3. 1. Dysponenci ujmujący w projektach swoich budżetów wydatki na nowe zadania  przewidziane do realizacji w 2014 r. dołączają szczegółowy opis tych zadań  wraz z kalkulacją wydatków i podaniem podstawy prawnej.

§ 4. Ustala się następujące wskaźniki do opracowania planów finansowych  jednostek organizacyjnych gminy:

 1. Dochody:
  • dochody budżetowe planuje się na odrębnych formularzach stanowiących załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia w pełnej szczegółowości paragrafowej dla każdego działu i rozdziału wg aktualnego stanu prawnego. Do poszczególnych formularzy należy załączyć część objaśniającą, specyfikację źródeł (tytuły) planowanych dochodów wraz ze stosownymi wyliczeniami (kalkulacjami), potwierdzającymi prawidłowość i rzetelność ich ustalenia,
  • dochody budżetowe planuje się na bazie planowanego wykonania w 2013 r. z wyłączeniem dochodów o charakterze jednorazowym,
  • plany sporządza się w cenach 2013 r., co powinno gwarantować bezpieczeństwo wykonania zaplanowanych dochodów. Wszelkie odchylenia planu na 2014 r. w stosunku do roku 2013 należy wyjaśnić w części opisowej i uzasadnić stosownymi wyliczeniami,
  • jednostki budżetowe nie planują dochodów z odsetek od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych,
  • dochody planowane z najmu i dzierżawy składników majątkowych planuje się na podstawie opłat czynszowych bądź dzierżawnych określonych w umowach,
  • pozostałe szacunki dochodów własnych każdy kierownik planuje wg  obowiązujących przepisów prawa z zakresu zadań prowadzonych przez te  wydziały i jednostki organizacyjne.
 2. Wydatki:
  • wydatki budżetowe planuje się na odrębnych formularzach stanowiących załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia dla każdego rozdziału w pełnej szczegółowości klasyfikacji paragrafowej, a w przypadku realizacji zadań z zakresu administracji rządowej w podziale na:
   • zadania własne gminy,
   • zadania z zakresu administracji rządowej.
  • do każdego formularza należy dołączyć część objaśniającą zawierającą szczegółowe informacje do planowanych pozycji paragrafowych wraz z metodyką ich wyliczenia, tj. z uszczegółowieniem rodzajów planowanych wydatków w poszczególnych podziałkach paragrafowych i sposobem ich ustalenia,
  • wynagrodzenia osobowe pracowników planować należy na bazie planowanego wykonania w 2013 r. , według poniższego wzoru:

   PO2 = [(W01 – Wj01) + KWP02 + Wj02 + KWZ02 – KZZ02 + - KI]

   gdzie:

   PO2 – plan wynagrodzeń osobowych pracowników na 2014 r.,
   W01 – planowane wykonanie wydatków na wynagrodzenia pracowników w 2013 r.,
   Wj01 – wydatki na wynagrodzenia o charakterze jednorazowym w 2013 r. (np. nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, itp.),
   KWP02 – korekta wynikająca ze skutków podwyżek wynagrodzeń przechodzących na rok 2014 (np. z tytułu wzrostu dodatku stażowego),
   Wj02 – planowane kwoty wydatków o charakterze jednorazowym w 2014 r. W objaśnieniach należy wskazać liczbę pracowników w ramach poszczególnych rodzajów jednorazowych wypłat (nagrody jubileuszowe, odprawy emerytalne, itp.) oraz kwoty zaplanowane na wypłatę tych świadczeń,
   KWZ02 – korekta wynikająca ze wzrostu zatrudnienia tylko w przypadku upoważnienia Burmistrza. W objaśnieniach należy podać jakich to stanowisk dotyczy oraz wysokości planowanych miesięcznych wynagrodzeń i związane z tym skutki finansowe. Istnienie vacatu nie upoważnia do zatrudnienia pracowników, jeżeli w dotychczasowym planie finansowym jednostki nie było pokrycia finansowego. W tym przypadku zatrudnienie pracowników bez zapewnienia środków będzie traktowane, jako zaciągnięcie zobowiązań nie mających pokrycia w planie finansowym, co stanowić będzie naruszenie dyscypliny finansów publicznych.
   KZZ02 – korekty wynikające ze zmniejszenia zatrudnienia spowodowane racjonalizacją zatrudnienia do możliwości realizacji zadań. Na okoliczność tą należy przedstawić stosowne wyliczenia i uzasadnienie.
   KI – inne zmiany. Na okoliczność tą należy przedstawić stosowne uzasadnienie i kalkulacje.
    
  • urlopy zdrowotne nie należy planować w poszczególnych jednostkach oświatowych, lecz należy przekazać, jako odrębną informację do Wydziału Edukacji i Sprawa Społecznych. Wydział Edukacji i Spraw Społecznych przedłoży do projektu budżetu plan urlopów zdrowotnych na osobnym zestawieniu.
  • przy planowaniu wynagrodzeń odrębnie należy podać następujące dane:
   • pracowników przebywających na długoterminowych zwolnieniach lekarskich (z wyszczególnieniem wysokości wynagrodzeń i pochodnych),
   • pracowników przebywających na urlopach macierzyńskich, wychowawczych (z wyszczególnieniem wysokości wynagrodzeń i pochodnych),
   • pracowników przebywających na urlopach zdrowotnych (z wyszczególnieniem wysokości wynagrodzeń i pochodnych),
   • osoby zatrudnione w ramach zastępstw w ww. przypadkach z podaniem okresu stosunku pracy oraz wysokości wynagrodzeń i pochodnych,
   • okres zatrudnienia oraz wysokość wynagrodzenia wraz z pochodnymi osób zatrudnionych na czas określony.
  • wydatki na dodatkowe wynagrodzenie roczne planuje się w wysokości 8,5% od przewidywanego wykonania wynagrodzeń osobowych w 2013 r. (uwzględniając korekty z tyt. zwolnień chorobowych, itp.),
  • wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy planuje się zgodnie z obowiązującymi przepisami,
  • wydatki na odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych należy planować zgodnie z obowiązującymi przepisami – nie wyższy niż przekazany odpis do 30.09.2013 r. - wszelkie różnice należy dodatkowo uzasadnić;
   • dla nauczycieli dokonuje się odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych zgodnie z nowelizacją art. 53 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 z późn. zm.),
  • wydatki na inwestycje planuje się tylko i wyłącznie do zadań kontynuowanych i ujętych w wieloletniej prognozie finansowej w 2013 r. Materiały w tym zakresie opracowuje się i sporządza na formularzach stanowiących załącznik Nr 7 (przy współpracy w zainteresowanymi jednostkami) – Wydział Planowania Przestrzennego, Strategii, Rozwoju i Inwestycji. Do każdego formularza planistycznego należy załączyć część objaśniającą zawierającą szczegółowy opis każdego zadania wraz z podaniem wymaganych informacji,
  • przy planowaniu wydatków na zakupy inwestycyjne obowiązuje zasada zadaniowego planowania budżetu; oznacza to konieczność sporządzania szczegółowej specyfikacji zakupu określonych środków trwałych oraz uzasadnienia merytorycznego, co do celowości i konieczności uwzględnienia w budżecie na 2014 r. wydatków na ten cel i wskazania źródeł ich finansowania.
 3. Zakład budżetowy:
  • plan finansowy zakładu budżetowego sporządza się na formularzu stanowiącym załącznik Nr 8 do niniejszego zarządzenia z uwzględnieniem wcześniej podanych zasad planowania dochodów i wydatków budżetowych. Do formularza planistycznego należy załączyć część opisową zawierającą informacje o:
   • źródłach i kwotach przychodów planowanych do uzyskania w 2013 r. wraz z niezbędnymi wyliczeniami,
   • kierunkach wydatkowania oraz wyliczenia do poszczególnych pozycji paragrafowych planowanych wydatków,

§ 5. Dysponenci opracowują projekty swoich budżetów w układzie klasyfikacji  budżetowej ustalonej Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. (Dz.U. z 2010 r. Nr 38, poz. 207 z późn.zm.).

§ 6. Dysponenci w nieprzekraczalnym terminie do 7 października 2013 roku  przedłożą Skarbnikowi Gminy opracowane na określonych formularzach materiały planistyczne wraz z wymaganymi objaśnieniami i kalkulacjami.

§ 7. Zobowiązuje się naczelników wydziałów i kierowników jednostek  organizacyjnych do uwzględnienia w projekcie budżetu roku 2014 wniosków jednostek  niezaliczonych do sektora finansów publicznych, w tym fundacji i  stowarzyszeń, klubów sportowych, itp. na realizację zadań własnych gminy,  którym mogą być udzielane dotacje (załącznik nr 9). Zgodnie z obowiązującymi procedurami.

§ 8. Zobowiązuje się Wydział Podatków i Opłat Lokalnych do zebrania materiałów  i propozycji celem określenia stawek podatków i opłat lokalnych oraz ulg i  zwolnień podatkowych odrębnymi uchwałami. Podstawa prawna – ogłoszenie przez Prezesa GUS średnich cen żyta dla celów  podatkowych oraz określenie przez Ministra Finansów maksymalnych stawek  podatków i opłat lokalnych.

§ 9. Zobowiązuje się wszystkie jednostki organizacyjne oraz wydziały Urzędu  Miasta i Gminy do przygotowania materiałów i wzajemnej współpracy. 

§ 10. Zobowiązuje się wszystkie jednostki organizacyjne oraz wydziały Urzędu  Miasta i Gminy do ujęcia w sporządzanych planach finansowych na rok 2014  wszystkich źródeł dochodów.

§ 11. Wszystkie pozycje wskazane w materiałach planistycznych winny być poparte  wyczerpującymi objaśnieniami, wyliczeniami i dokładnym tekstowym opisem, 
jak również poparte przepisami prawa. Wszelkie odchylenia planu na rok 2014
w stosunku do roku 2013 należy wyjaśnić w części opisowej i uzasadnić stosownymi wyliczeniami.

§ 12. Materiały planistyczne należy składać na załącznikach od numeru 1 do numeru 10, i tak:

 • Załącznik nr 1 – Zestawienie dochodów
 • Załącznik nr 2 – Zestawienie wydatków
 • Załącznik nr 3 – Zatrudnienie i wynagrodzenie pracowników jednostek sfery budżetowej
 • Załącznik nr 4 – Skutki finansowe uzyskania wyższego stopnia awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych w 2010 roku – zgodnie z ustawą z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz.U.Nr 97, poz. 674 z 2006r. z późn.zm.)
 • Załącznik nr 5 – Zasiłki z pomocy społecznej - świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego
 • Załącznik nr 6 – Szkolnictwo
 • Załącznik nr 7 - Programy wieloletnie
 • Załącznik nr 8 – Plan finansowy zakładu budżetowego
 • Załącznik nr 9 – Wykaz jednostek, dla których zaplanowano dotacje podmiotowe, przedmiotowe i celowe z budżetu Gminy Gryfino na 2014 rok
 • Załącznik nr 10 – Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego.

§ 13. Do wykonania zarządzenia zobowiązuje się naczelników Wydziałów Urzędu  Miasta i Gminy realizujących zadania gminy we własnym zakresie bądź za  pośrednictwem jednostek organizacyjnych, dyrektorów i kierowników  jednostek budżetowych, dyrektorów zakładów budżetowych i jednostek kultury.

§ 14. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

U Z A S A D N I E N I E

W związku z koniecznością przygotowania projektu uchwały budżetowej na rok 2014, zachodzi konieczność opracowania materiałów planistycznych przez poszczególnych dysponentów środków budżetowych.
Niniejsze zarządzenie zawiera wytyczne do ich sporządzenia.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz