Rok 2013 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE NR 120.3.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXX sesji w dniu 31 stycznia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 120.3.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 5 lutego 2013 r.

w sprawie określenia odpowiedzialnych za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na XXX sesji w dniu 31 stycznia 2013 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:

§ 1. Za realizację uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 31 stycznia 2013 roku odpowiadają:

Nr uchwały: W sprawie: Wydział/jednostka:
XXX/257/12 uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2013 Wydział Finansowo-Księgowy
XXX/258/12 uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Gryfino na lata 2013-2033 Wydział Finansowo-Księgowy
XXX/259/12 przyjęcia sprawozdań z działalności stałych Komisji Rady za 2012 rok Biuro Obsługi Rady i Burmistrza
XXX/260/12 wyrażenia zgody na przyznanie nieruchomości zamiennej w ramach odszkodowania za nieruchomości przejęte z mocy prawa na rzecz Gminy Gryfino pod drogi publiczne gminne Wydział Działalności Gospodarczej, Rolnictwa i Gospodarki Nieruchomościami
XXX/261/12 podziału Gminy Gryfino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych Referat Spraw Obywatelskich
XXX/262/12 ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości wykorzystania dotacji z budżetu Gminy Gryfino dla innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Gryfino Wydział Edukacji i Spraw Społecznych
XXX/263/12 określenia szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi Wydział Gospodarki Komunalnej, Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska

§ 2. Odpowiedzialnym wymienionym w § 1 w załączeniu przekazuję po jednym egzemplarzu kopii uchwał Rady Miejskiej przyjętych na sesji w dniu 31 stycznia 2013 r.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Z up. Burmistrza  Miasta i Gminy Gryfino

Z-ca Burmistrza  Maciej Szabałkin

 

UZASADNIENIE

Na XXX sesji w dniu 31 stycznia 2013 r. zostały podjęte uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie. W związku z powyższym konieczne jest określenie wydziałów odpowiedzialnych za ich realizację.