Rok 2013 - zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym

ZARZĄDZENIE Nr 120.28.2013 BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO z dnia 23 maja 2013 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego.

ZARZĄDZENIE Nr 120.28.2013
BURMISTRZA MIASTA I GMINY GRYFINO
z dnia 23 maja 2013 r.


w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, z 2003 r. Nr 214, poz. 1806, Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 153, poz. 1271, Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr  138, poz. 974 Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Dz. U. 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011 r. Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777; Nr 21, poz. 113, Nr 217, poz. 1281; Nr 149, poz. 887, z 2012 r. poz. 567, z 2013 r. poz. 153) oraz § 10 pkt 16 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie (zarządzenie Nr 120.19.2011 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 31 marca 2011 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Wprowadza się Kartę Audytu Wewnętrznego, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Karta Audytu Wewnętrznego ma zastosowanie do audytów przeprowadzanych w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie, przez audytora wewnętrznego zatrudnionego w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino lub usługodawcę niezatrudnionego w jednostce, z którym została zawarta umowa na prowadzenie audytu wewnętrznego, a także  w jednostkach organizacyjnych Gminy Gryfino.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się audytorowi wewnętrznemu zatrudnionemu w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie lub usługodawcy niezatrudnionemu w jednostce, z którym została zawarta umowa na prowadzenie audytu wewnętrznego, kierownictwu i pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w  Gryfinie, kierownikom i pracownikom jednostek organizacyjnych Gminy Gryfino, o których mowa w § 2.

§ 4. Traci moc zarządzenie Nr 120. 6. 2013 Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino z dnia 15 lutego 2013 r. w sprawie Karty Audytu Wewnętrznego.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino

Henryk Piłat

 

Uzasadnienie
do zarządzenia Nr 120. 28. 2013
Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino
z dnia 23 maja 2013 r.

Zmiana regulacji wewnętrznych określających cele i zakres odpowiedzialności działania audytu wewnętrznego oraz rodzaj usług świadczonych przez audyt wewnętrzny, a także uprawnienia i obowiązki audytora wewnętrznego stosowane w jednostce, podyktowana jest potrzebą dostosowania do nowego zadania przekazanego przez kierownictwo Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie.
Przepis § 20 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych (Dz. U. z 2012 r. poz. 526) zwanego dalej rozporządzeniem, określa ciążące na kierownictwie podmiotu publicznego obowiązki związane z systemem zarządzania bezpieczeństwem informacji. Jednym z nich jest wskazany w § 20 ust. 2 pkt 14 rozporządzenia obowiązek zapewnienia okresowego audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji, nie rzadziej niż raz na rok.
Punktem odniesienia dla ustanowienia ww. przepisów był dla projektodawcy System Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji w oparciu o normę PN-ISO/IEC 27001 nie zaś Dział VI ustawy o finansach publicznych.
Zgodnie z treścią Wytycznych dotyczących prowadzenia audytu bezpieczeństwa informacji przez komórkę audytu wewnętrznego wydanych przez Ministerstwo Finansów: „Jeśli w jednostce zostanie podjęta decyzja o powierzeniu realizacji audytu wewnętrznego w zakresie bezpieczeństwa informacji komórce audytu wewnętrznego, wówczas przypisanie tego zadania powinno odbyć się w sposób formalny poprzez odpowiednie uzupełnienie karty audytu lub innych dokumentów wewnętrznych określających cel, zakres i uprawnienia audytu wewnętrznego w jednostce, o zapisy jednoznacznie wskazujące komórkę audytu jako odpowiedzialną za realizację tego zadania”.
Wobec powyższego Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino, powierzył realizację ww. zadania w Urzędzie Miasta i Gminy w Gryfinie komórce audytu wewnętrznego.
Na zarządzającym audytem wewnętrznym spoczywa obowiązek dokonywania okresowych przeglądów i aktualizowania przedmiotowego dokumentu.

Sporządziła: Anna Myśko

Gryfino, dnia 21 maja 2013 r.