Sesja nr XXXII

UCHWAŁA NR XXXII/280/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie: wyznaczenia kierunków działań burmistrza w sprawie zagospodarowania przestrzennego związanych z rozwojem energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii na terenie Gminy Gryfino

UCHWAŁA NR XXXII/280/13
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 12 kwietnia 2013 r.


w sprawie: wyznaczenia kierunków działań burmistrza w sprawie zagospodarowania przestrzennego związanych z rozwojem energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii na terenie Gminy Gryfino

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.2 w związku z art. 7 ust. l pkt l, 5,9 i 17 ustawy z dnia  8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z dnia 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ost. zm. z 2012 r., poz. 567) w związku z art. 9 ust. l i art. 10 ust. l pkt. 3, 5 i 6 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. 2012 r., poz. 647) Rada Miejska w Gryfinie uchwala, co następuje:

§1.

Rada Miejska w Gryfinie uznaje rozwój małych i mikro instalacji opartych na odnawialnych źródłach energii, w szczególności instalacji prosumenckich - za priorytet.

§2

  1. W ramach kształtowania i prowadzenia polityki przestrzennej na terenie Gminy Gryfino-wyznacza się burmistrzowi stosowanie następujących zasad i kierunków w procesie zlecania opracowywania studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego:
    1. minimalna odległość pojedynczej przemysłowej elektrowni wiatrowej wytwarzającej energię ze źródeł odnawialnych o mocy przekraczającej l00 kW i wysokości powyżej 30 metrów - może wynosić nie mniej niż 3000 metrów od zabudowań mieszkalnych i siedliskowych,
    2. minimalna odległość między zespołami elektrowni wiatrowych może wynosić nie mniej niż 5000 metrów,
    3. zespół elektrowni wiatrowych stanowi grupa elektrowni wiatrowych, w której odległość pomiędzy krańcowymi/skrajnymi elektrowniami nie przekracza 2000 metrów.
  2. Warunki wymienione w § 2 ust. l mogą nie zostać zachowane, jeżeli inwestor uzyska pisemną zgodę bezwzględnej większości właścicieli nieruchomości mieszkalnych i siedliskowych, dla których odległość lokalizacji przemysłowej elektrowni wiatrowej jest mniejsza niż 3000 metrów.

§3

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Janusz Skrzypiński

 

UZASADNIENIE
do uchwały nr XXXII/280/13
Rady Miejskiej w Gryfinie
z dnia 12 kwietnia 2013 r.

w sprawie: wyznaczenia kierunków działań burmistrza w sprawie zagospodarowania przestrzennego związanych z rozwojem energetyki opartej na odnawialnych źródłach energii na terenie Gminy Gryfino

Zgodnie z obowiązującym prawem na jednostkach samorządu terytorialnego spoczywa obowiązek zabezpieczenia energetycznego na poziomie lokalnym oraz działania uwzględniającego priorytety polityki energetycznej państwa. Jednocześnie zadania własne gminy wskazują jednoznacznie, iż podstawową troską samorządu jest dobro i bezpieczeństwo mieszkańców.
Rozwój technologii związanych z produkcją energii ze źródeł odnawialnych przebiega równolegle z rozwojem badań wpływu lokalizacji źródeł jej produkcji na zdrowie ludzi mieszkających w ich pobliżu. Wyniki tych badań nie znajdują jak dotąd odzwierciedlenia  w ustawodawstwie powodując niepokój i protesty mieszkańców.
W związku z brakiem unormowań prawnych dotyczących sytuowania przemysłowych instalacji wiatrowych, uchwała niniejsza porządkuje problem ich odległości od zabudowań mieszkalnych i siedliskowych na terenie Gminy Gryfino.
Rada Miasta i Gminy Gryfino uznaje za konieczne ustalenie zasad, którymi należy kierować się w planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w przypadku lokalizacji przemysłowych elektrowni wiatrowych. Rada stoi na stanowisku, że ustalenie takich zasad zapewni zrównoważony rozwój produkcji tzw. energii ekologicznie czystej na terenie gminy Gryfino przy jednoczesnym zabezpieczeniu praw i interesów jej mieszkańców oraz połączy realizację wszystkich nałożonych przez prawo na gminę obowiązków.
Niniejsza uchwała stanowi o wyznaczeniu kierunków działania burmistrza jako organu wykonawczego gminy i obowiązywać będzie tylko na terenie Gminy Gryfino. Art. 18, ust. l ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym mówi: „ do właściwości rady gminy należą wszystkie sprawy pozostające w zakresie działania gminy, o ile ustawy nie stanowią inaczej". O zakresie działania gminy mówi art. 7, ust. l „ zaspokojenie zbiorowych potrzeb należy do zadań własnych gminy, między innymi: sprawy dotyczące ładu przestrzennego, ochrony środowiska i przyrody, ochrony zdrowia.
Niniejsza uchwała nie jest sprzeczna z powszechnie obowiązującym prawem. Obowiązywać będzie na terenie Gminy Gryfino do czasu uchwalenia przez Parlament RP stosownych przepisów co do zasad lokalizacji przemysłowych elektrowni wiatrowych i ich minimalnych odległości od siedzib ludzkich, tak, by nie zagrażały one ludziom i zwierzętom.
W Polsce przemysłowe elektrownie wiatrowe są lokalizowane tylko na podstawie rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, póz. 826). Obliczenia zasięgu hałasu pochodzącego od wiatraków są wykonywane na zlecenie inwestora, co może rodzić wątpliwości co do ich rzetelności.
Departament Zdrowia Publicznego Ministerstwa Zdrowia (pismo znak MZ-ZP-Ś-078-21233-13/EM/12 z dnia 27 lutego 2012 r.) zaleca lokalizowanie elektrowni wiatrowych w odległości od 2 km do 4 km od siedzib ludzkich wskazując na zagrożenie zdrowia, jakie może wynikać ze zbyt bliskiej lokalizacji wiatraków: syndrom turbin wiatrowych i chorobę wibroakustyczną.
Podobny wniosek przedstawiony jest w opracowaniu Kancelarii Senatu RPOT-600 „Elektrownie wiatrowe a społeczności lokalne".
Szczegółowe badania naukowe zostały opublikowane przez pracowników Państwowej Akademii Nauk w 2010 roku we Wrocławiu w dokumencie „Elektrownie wiatrowe a zdrowie - wyniki międzynarodowych badań" (stan badań na koniec 2009 roku).
Jednocześnie Prawo ochrony środowiska art. 6 pkt. 2 mówi: „Kto podejmuje działalność, której negatywne oddziaływanie na środowisko nie jest jeszcze w pełni rozpoznane, jest obowiązany, kierując się przezornością, podjąć wszelkie możliwe środki zapobiegawcze."
Publikacja „Wytyczne w zakresie oddziaływania elektrowni wiatrowych na ptaki" , Szczecin 2008 (rekomendowana przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, Instytut Na Rzecz Ekorozwoju, Greenpeace, Zachodniopomorskie Towarzystwo Ekologii Praktycznej) wskazuje na fakt istotnego kumulowania się oddziaływania zespołów elektrowni wiatrowych na środowisko. Istotna jest wielkość danej farmy, jak również zachowanie odpowiedniej odległości między nimi: „Szczególna uwagę należy zwrócić na oddziaływania skumulowane FW (farm wiatrowych) z innymi przedsięwzięciami (przede wszystkim innymi F W) (...) stopień kumulacji oddziaływań FW na krajobraz, podobnie jak przy hałasie może zależeć m.in. od odległości pomiędzy turbinami, ich rodzaju i ilości, ukształtowania i pokrycia terenu. Zasięg oddziaływania w tym zakresie może sięgać 20 km, dlatego tez w niektórych przypadkach konieczne jest rozważenie możliwości kumulowania się farm wiatrowych z innymi przedsięwzięciami (...) należy zatem wziąć pod uwagę nie tylko pobliskie farmy wiatrowe, ale również inne przedsięwzięcia generujące podobne rodzaje emisji np. hałas (drogi, zakłady przemysłowe itd.)."
Konieczność ustalenia wielkości pojedynczej farmy oraz (w niektórych przypadkach) odległości pomiędzy farmami w powiązaniu z aspektami krajobrazowymi i historycznymi zostało wyrażone w ustaleniach i zaleceniach Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Zachodniopomorskiego przyjętego Uchwałą Nr XLV/530/10 przez Sejmik Województwa Zachodniopomorskiego w dniu 19 października 2010 roku. W punkcie 3.3.10. „Rozbudowa infrastruktury technicznej, rozwój odnawialnych źródeł energii i usług elektronicznych" w Kierunku 3. czytamy w ustaleniach: „Rozwój energetyki wiatrowej w oparciu o wytyczne do planowania miejscowego, stanowiące, że lokalizacja zespołów elektrowni wiatrowych - zdefiniowanych jako grupa elektrowni wiatrowych, w której największa odległość pomiędzy poszczególnymi elektrowniami nie przekracza 2 km – musi respektować wskazania ze studium krajobrazowego uwzględniającego powiązania widokowe, szczególnie w odniesieniu do następujących obszarów istniejących i projektowanych: (...) przedpola ekspozycji z dróg (ważniejszych ciągów komunikacyjnych) i czynnych linii kolejowych na przyrodnicze dominanty przestrzenne i sylwetki historycznych układów osadniczych." Ten sam dokument nie ustala jednoznacznie obligatoryjnych wskazań dotyczących odległości farm wiatrowych od siebie. Zaleca jednak, by ta odległość wynosiła nie mniej niż 5 km. Z uwagi na krajobrazowe i historyczne walory Gminy Gryfino, znajdujące się na jej terenie zabytkowe budowle i całe układy urbanistyczne poszczególnych sołectw wpisane do rejestru i ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Rada Miejska uznaje, że wyrażone niniejszą uchwałą kierunki zagospodarowania przestrzennego zapewnią naturalny i swobodny rozwój urbanistyczny jednostek pomocniczych gminy przy jednoczesnym zachowaniu ich historycznego dziedzictwa. Dotychczasowe doświadczenia wskazują, że miliardowe wsparcie publiczne dla rozwoju tego sektora gospodarki odnawialnej, nie przyczynia się do usunięcia strukturalnych słabości terenów wiejskich, a wręcz przeciwnie, niszczy istniejącą szansę wyjścia na ścieżkę trwałego rozwoju. Farmy wiatrowe nie tworzą nowych miejsc pracy na terenach o dużym bezrobociu i nie sprzyjają rozwojowi przedsiębiorczości w społeczności wiejskiej. Jednocześnie stwarzaj ą zagrożenie dla historycznej zabudowy urbanistycznej wsi, zwłaszcza w trakcie etapu budowy i demontażu, o ile będą sytuowane w sąsiedztwie wsi. Eliminują szansę rozwoju usług turystycznych opartych na naturalnych walorach krajobrazowych i kulturowych oraz powodują spadek wartości nieruchomości. W związku z tym, istnieje realne ryzyko wygenerowania konkretnych kosztów w postaci roszczeń odszkodowawczych mieszkańców wobec gminy, kosztów likwidacji i utylizacji elektrowni w przyszłości, rewaloryzacji zabytków oraz kosztów związanych z ochroną zdrowia ludności. Koszty te mogą wielokrotnie przekroczyć podatkowe korzyści gminy, ponoszone będą przez gminę, to jest przez wszystkich mieszkańców. Mając na uwadze konieczność rozwoju odnawialnych źródeł energii Rada Miejska uznaje rozwój małych i mikro instalacji opartych na odnawialnych źródłach energii za priorytet.
W szczególności pożądane są instalacje prosumenckie, to jest takie, w których energia produkowana jest w miejscu konsumpcji (mikro instalacje wiatrowe, pompy ciepła, instalacje fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, małe biogazownie, itd.). Przynosiłyby one dochód mieszkańcom gminy oraz dochód w postaci podatku od działalności gospodarczej.