Sesja nr XXXII

UCHWAŁA Nr XXXII/276/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2014 środków funduszu sołeckiego

UCHWAŁA Nr XXXII/276/13
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 marca 2013 r.


w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2014 środków funduszu sołeckiego

Na podstawie art. 1 ust. 1 i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241) uchwala się co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na wyodrębnienie w budżecie gminy na 2014 rok środków funduszu sołeckiego.

§ 2. Zwiększa się środki funduszu sołeckiego dla sołectw poprzez niestosowanie górnej granicy dziesięciokrotnej kwoty bazowej.

§ 3. Wysokość środków przypadających na dane sołectwo, określonych zgodnie z ustawą  z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim, zaokrągla się do pełnych złotych.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim, w kompetencji Rady Miejskiej leży wyrażenie zgody na wyodrębnienie w budżecie na rok 2014 środków na fundusz sołecki. Środki z funduszu sołeckiego zgodnie ze złożonym wnioskiem przez Sołtysa, zostaną przeznaczone na realizację zadań własnych Gminy, które będą służyć poprawie warunków życia mieszkańców danego sołectwa.
W związku z powyższym koniecznym jest podjęcie stosownej uchwały Rady Miejskiej,  w której wyraża się lub nie wyraża zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w budżecie na rok 2014.

Sporządziła:
Barbara Lefik