Sesja nr XXXII

UCHWAŁA NR XXXII/274/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

UCHWAŁA NR XXXII/274/13
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 28 marca 2013 r.


w sprawie odmowy uwzględnienia wezwania do usunięcia naruszenia prawa.

Na podstawie art. 101 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567), uchwala się co następuje:

§ 1. Odmawia się uwzględnienia wezwania PGE Górnictwa i Energetyki Konwencjonalnej S.A. z siedzibą w Bełchatowie z dnia 10 stycznia 2013 r. do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie uchwały Rady Miejskiej z dnia 29.10.2012 r. Nr XXVII/223/12 w sprawie określenia stawek w podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Gryfino w części dotyczącej wprowadzenia stawki dla gruntów i budynków związanych z działalnością gospodarczą polegającą na produkcji energii elektrycznej.

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy .

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Dnia 14.01.2013 r. do Rady Miejskiej w Gryfinie wpłynęło wezwanie do usunięcia naruszenia prawa z dnia 10.01.2013 r. wystosowane przez PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA. W wezwaniu wnioskodawca domaga się uchylenia uchwały Rady Miejskiej z dnia 29.10.2012 r. nr XXVII/223/12 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Gryfino w części dotyczącej wprowadzenia stawki dla gruntów i budynków związanych z działalnością gospodarczą polegającą na produkcji energii elektrycznej.
W ocenie wnioskodawcy uchwała jest sprzeczna z prawem z uwagi na to, że jedynym jej adresatem jest Elektrownia Dolna Odra należąca do PGE Górnictwo i Energetyka Konwencjonalna SA, co prowadzi do sytuacji dyskryminującej jeden konkretny podmiot gospodarczy. Zdaniem wnioskodawcy, skoro stawka dotyczy konkretnego podmiotu, a nie przedmiotu opodatkowania, to oznacza, że Rada Miejska w Gryfinie wprowadziła stawkę podatkową posługując się kryterium podmiotowym a nie przedmiotowym, co jest sprzeczne z ustawą.
Nadto wnioskodawca podnosi, iż skoro przepis art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych definiuje pojęcie gruntów i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej wskazując, iż są to grunty i budynki będące w posiadaniu przedsiębiorcy lub innego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą, to tym samym uchwalony przez Radę akt prawa miejscowego wprowadza de facto stawkę podatku wyższą od stawki maksymalnej określonej w ustawie. Ustawa podatkowa bowiem określiła maksymalną stawkę dla budynków mieszkalnych na 2013 rok w wysokości 0,73 zł/m2. Natomiast zdaniem wnioskodawcy z uchwały wynika, iż gdyby Spółka była w posiadaniu budynków mieszkalnych, to podlegałaby opodatkowaniu według stawki wynoszącej 22,82 zł/m2, bowiem w tym przypadku zastosowania nie znajdzie wyjątek zawarty w przepisie art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych.
Przepis art. 5 ust. 2 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych zezwala na różnicowanie wysokości stawek w podatku od nieruchomości dla poszczególnych rodzajów przedmiotów opodatkowania, uwzględniając w szczególności rodzaj przedmiotowej działalności.
Stosując powyższe kryterium, tj. rodzaj prowadzonej działalności, Rada Miejska w Gryfinie wprowadziła w uchwale z dnia 29.10.2012 r. zapisy § 1 ust. 1 lit. b) oraz § 1 ust. 2 lit. c) ustalające odrębne stawki podatkowe dla gruntów oraz budynków lub ich części związanych z działalnością gospodarczą, polegającą na produkcji energii elektrycznej. Stawki te mieszczą się w granicach stawek maksymalnych wprowadzonych ustawą. Wprowadzenie odrębnej stawki podatkowej dla gruntów i budynków związanych z działalnością gospodarczą polegającą na produkcji energii elektrycznej ma charakter przedmiotowy, dlatego jest zgodne z ustawą.
Nie znajduje uzasadnienia w przepisach prawa zarzut wnioskodawcy, że w sytuacji, gdy jest on jedynym adresatem normy prawnej wprowadzającej odrębną stawkę podatkową, to wprowadzenie tej stawki oparte jest o kryterium podmiotowe. Do podobnego wniosku doszedł Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 19.07.2007 r., sygn. akt: I SA/Kr 386/07.
Nie znajduje również uzasadnienia zarzut wnioskodawcy, że wprowadzone w odniesieniu do gruntów i budynków związanych z działalnością gospodarczą polegającą na produkcji energii elektrycznej odrębnej stawki podatkowej, dotyczy również budynków mieszkalnych, będących w posiadaniu przedsiębiorcy prowadzącego taką działalność, co skutkuje zastosowaniem dla tych budynków wyższej stawki podatkowej niż dopuszczona ustawą. Skoro art. 1a ust. 1 pkt 3 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych wyłącza z definicji gruntów i budynków związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej budynki mieszkalne oraz grunty związane z tymi budynkami, to zapis ten obejmuje każdy rodzaj działalności gospodarczej, a więc również działalność gospodarczą związaną z produkcją energii elektrycznej. Tak więc odrębne stawki podatkowe dla gruntów i budynków związanych z działalnością gospodarczą, polegającą na produkcji energii elektrycznej, nie odnoszą się do budynków mieszkalnych i gruntów związanych z tymi budynkami, będących w posiadaniu przedsiębiorcy prowadzącego działalność gospodarczą w powyższym zakresie.
Wezwanie do usunięcia naruszenia prawa poprzez uchylenie uchwały z dnia 29.10.2012 r. nr XXVII/223/12 w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na terenie Miasta i Gminy Gryfino w części dotyczącej wprowadzenia stawki dla gruntów i budynków związanych z działalnością gospodarczą polegającą na produkcji energii elektrycznej, nie znajduje uzasadnienia w przepisach prawa i w związku z powyższym nie powinno być uwzględnione.

Sporządził
Krystian Kosiński