Sesja nr XXXIII

UCHWAŁA Nr XXXIII/283/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego w roku 2013

UCHWAŁA Nr XXXIII/283/13
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 kwietnia 2013 r.


w sprawie przyznania dotacji na remont zabytkowego obiektu sakralnego w roku 2013

Na podstawie art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003 r. Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 238, poz. 2390; z 2006 r. Nr 50, poz. 362, Nr 126, poz. 875; z 2007 r. Nr 192, poz. 1394; z 2009 r. Nr 31, poz. 206, Nr 97, poz. 804; z 2010 r. Nr 75, poz. 474, Nr 130, poz. 871) oraz Uchwały Nr V/35/11 Rady Miejskiej w Gryfinie dnia 3 marca 2011 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków, uchwala się co następuje:

§1. Przyznaje się dotację dla Parafii pw. Narodzenia N.M.P. w Gryfinie z przeznaczeniem na remont zabytkowego obiektu sakralnego w miejscowości Gryfino w wysokości 40.000 zł (słownie złotych: czterdzieści tysięcy).

§ 2. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE
Zadania własne gminy obejmują sprawy związane z ochroną zabytków i opieką nad zabytkami. Zgodnie z ustawą z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, gmina może udzielać pomocy materialnej w celach związanych z ochroną i konserwacją zabytków wpisanych do rejestru, w formie dotacji, na zasadach przyjętych uchwałą przez organ stanowiący.
Zaproponowana kwota dotacji uwzględnia złożony wniosek z parafii pw. Narodzenia N.M.P w Gryfinie. Obiekt wpisany jest do rejestru zabytków i spełnia wymogi uchwały Nr V/35/11 Rady Miejskiej w Gryfinie dnia 3 marca 2011 roku w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków.
W szczególności dotacja przeznaczona będzie na częściowy koszt remontu dachu (koszt całości: 700 tysięcy złotych).

Sporządził:
Daniel Cieślak