Sesja nr XXXIII

UCHWAŁA NR XXXIII/284/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie

UCHWAŁA NR XXXIII/284/13
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 kwietnia 2013 r.


w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. f ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117 poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do podwyższenia kapitału zakładowego Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Gryfinie o kwotę 250.000,00zł. (słownie: dwieście pięćdziesiąt tysięcy złotych).

2. Podwyższenie kapitału zakładowego spółki nastąpi poprzez ustanowienie 500 nowych udziałów po 500 zł. (słownie: pięćset) każdy, które będą pokryte wkładem pieniężnym określonym w ust. 1.

§ 2. Podwyższenia kapitału zakładowego dokonuje się z przeznaczeniem na realizację rozbudowy cmentarza komunalnego w Gryfinie.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

W związku z pilną potrzebą wykonania rozbudowy cmentarza komunalnego w Gryfinie w celu zabezpieczenia ciągłości funkcjonowania cmentarza planuje się budowę nowej kwatery zgodnie z opracowaną dokumentacją urządzenia cmentarza. W ramach planowanych prac urządzona zostanie kwatera nr 1 zabezpieczająca ok. 550 miejsc pochówków podwójnych w pionie. Planowana kwota podniesienia kapitału zakładowego spółki przeznaczona zostanie na urządzenie ww. kwatery.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie w wyroku z dnia 15 kwietnia 2010 r. (III SA Kr 193/10) uznał, że podniesienie kapitału zakładowego w spółce z ograniczoną odpowiedzialnością przez Gminę wymaga uchwały Rady Gminy na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. f ustawy o samorządzie gminnym.

Sporządził:
Krzysztof Czosnowski