Sesja nr XXXIII

UCHWAŁA NR XXXIII/281/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2013 r. I Liceum Profilowanego w Gryfinie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie

UCHWAŁA NR XXXIII/281/13
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 kwietnia 2013 r.


w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2013 r. I Liceum Profilowanego w Gryfinie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie

Na podstawie art. 59 ust. 1 i 2 w związku z art. 5 ust. 5a i 5b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z 2003 r. Nr 137, poz. 1304; z 2004 r. Nr 69, poz. 624; Nr 109, poz. 1161; Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141; Nr 94, poz. 788; Nr 122, poz. 1020; Nr 131, poz. 1091; Nr 167, poz. 1400; Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043; Nr 208, poz. 1532; Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273; Nr 80, poz. 542; Nr 115, poz. 791; Nr 120, poz. 818; Nr 180, poz. 1280; Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416; Nr 145, poz. 917; Nr 216, poz. 1370; Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33; Nr 31, poz. 206; Nr 56, poz. 458; Nr 157, poz. 1241; Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250; Nr 54, poz. 320; Nr 127, poz. 857; Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622; Nr 112, poz. 654; Nr 139, poz. 814; Nr 149, poz. 887; Nr 205, poz. 1206 oraz z 2012 r. poz. 941; poz. 979) po uzyskaniu pozytywnej opinii Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty oraz zawiadomieniu Zarządu Powiatu Gryfińskiego, uchwala się, co następuje:

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2013 r. likwiduje się I Liceum Profilowane w Gryfinie wchodzące w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących z siedzibą w Gryfinie przy ul. Niepodległości 16.

§ 2. Zobowiązuje się i upoważnia Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino do dokonania czynności niezbędnych do przeprowadzenia likwidacji I Liceum Profilowanego w Gryfinie.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

W dniu 26 kwietnia 2012 r. Rada Miejska w Gryfinie podjęła uchwałę nr XX/183/12 o zamiarze likwidacji z dniem 31 sierpnia 2013 r. I Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie. Gmina Gryfino, zgodnie z zawartym z Powiatem Gryfińskim w dniu 29 lutego 2008 r. porozumieniem w sprawie przekazania Gminie Gryfino zadania własnego w zakresie prowadzenia Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 z siedzibą w Gryfinie przy ul. Niepodległości 16, od 1 września 2008 r. prowadzi I Liceum Profilowane w Gryfinie, wchodzące w skład tego zespołu szkół. Z powodu braku zainteresowania kształceniem w szkole tego typu rok szkolny 2008/2009 był ostatnim rokiem prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych z uczniami tej szkoły.
Zgodnie z art. 59 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) organ prowadzący może zlikwidować szkołę z końcem roku szkolnego, po uprzednim zawiadomieniu, co najmniej 6 miesięcy przed terminem likwidacji, o zamiarze likwidacji rodziców uczniów, właściwego kuratora oświaty i organu wykonawczego jednostki samorządu terytorialnego właściwej do prowadzenia szkół danego typu oraz po zasięgnięciu opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny. Od 1 września 2009 r. I Liceum Profilowane w Gryfinie nie prowadzi działalności, w związku z tym nie ma zastosowania wymóg powiadamiania rodziców uczniów o zamiarze likwidacji tej szkoły.
W dniu 5 listopada 2012 r. Zachodniopomorski Kurator Oświaty pozytywnie zaopiniował likwidację I Liceum Profilowanego w Gryfinie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie z dniem 31 sierpnia 2013 r.
Rada Powiatu w Gryfinie w dniu 21 lutego 2013 r. podjęła uchwałę nr XXI/164/2013 w sprawie wyrażenia zgody na likwidację I Liceum Profilowanego wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie.

Sporządziła:
Swietłana Sochaj