Sesja nr XXXIII

UCHWAŁA NR XXXIII/290/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino

UCHWAŁA NR XXXIII/290/13
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 kwietnia 2013 r.


w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego  miasta i gminy Gryfino

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230, Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567) oraz art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012 r. poz. 647; z 2012 r. poz. 951, poz. 1445; z 2013 r. poz. 21) - Rada Miejska w Gryfinie uchwala, co następuje:

§ 1. Zgodnie z uchwałą Nr VII/54/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 kwietnia 2011 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, uchwala się zmianę „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino” przyjętego uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXI/183/08 z dnia 29 lutego 2008 r.

§ 2. Integralną częścią niniejszej uchwały są:

  1. załącznik nr 1 - tekst ujednolicony „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino”,
  2. załącznik nr 2 - rysunek zmiany studium - mapa w skali 1:20000,
  3. załącznik nr 3 - rozstrzygnięcie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu zmiany studium.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

Uzasadnienie

Na podstawie Uchwały Nr XXI/185/08 Rady Miejskiej w Gryfinie, z dnia 29 lutego 2008 r., w oparciu o obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania miasta i gminy Gryfino przyjęte uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXI/183/08 z dnia 29 lutego 2008 r. przystąpiono do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w obrębie Wełtyń – obejście drogowe. Jednym z dokumentów, wymaganym w procedurze sporządzania mpzp jest zgoda Ministra Rolnictwa Rozwoju Wsi na przeznaczenie gruntów rolnych kl.III na cele nierolne. W rozstrzygnięciu swojej decyzji, znak: GZ.tr. 057-602-385/09 z dnia 11.12.2009 r. Minister nie wyraził zgody na przeznaczenie gruntów rolnych kl.III na cele nierolne w ramach prowadzonej procedury sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Brak zgody Ministra dotyczył wszystkich gruntów objętych wnioskiem, nawet tych już zabudowanych  i użytkowanych w sposób nierolniczy oraz gruntów niezbędnych do realizacji ważnego przedsięwzięcia komunikacyjnego, jakim miała być w przyszłości realizacja obejścia drogowego miejscowości Wełtyń w ciągu drogi wojewódzkiej nr 120.
Przed wprowadzeniem do planu miejscowego założonych rozstrzygnięć komunikacyjnych konieczne stało się wprowadzenie zmian w Studium gdyż plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium. Studium nie jest przepisem gminnym, stanowi jednak akt kierownictwa wewnętrznego władz samorządowych. Oznacza to, że Rada Miejska uchwalając studium lub jego zmianę zobowiązuje Burmistrza do działania w sposób w nim określony, oznacza to, że ustalenia studium są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych. W studium uwzględnia się uwarunkowania wynikające m.in.  z potrzeb i możliwości rozwoju gminy. Studium określa m.in. kierunki zmian w przeznaczeniu terenów i użytkowaniu terenów, kierunki rozwoju systemów komunikacji i infrastruktury technicznej.
Zasadnicze ustalenie zmiany studium ma na celu zmianę trasy obejścia drogowego miejscowości Wełtyń, tj. oddalenie od zabudowy.
A zatem, dostosowanie zapisów obowiązującego Studium do zmieniających się uwarunkowań zagospodarowania przestrzennego jest niezbędne dla skutecznego sporządzenia projektu planu dla obejścia drogowego miejscowości Wełtyń.

Sporządziła:
Helena Bobrowicz