Sesja nr XXXIII

UCHWAŁA NR XXXIII/282/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Podróżników Polskich w Gryfinie

UCHWAŁA NR XXXIII/282/13
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 kwietnia 2013 r.

w sprawie likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Podróżników Polskich w Gryfinie

Na podstawie art. 59 ust. 1 w związku z art. 5c pkt 1 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572; z 2003 r. Nr 137, poz. 1304; z 2004 r. Nr 69, poz. 624; Nr 109, poz. 1161; Nr 273, poz. 2703; Nr 281, poz. 2781; z 2005 r. Nr 17, poz. 141; Nr 94, poz. 788; Nr 122, poz. 1020; Nr 131, poz. 1091; Nr 167, poz. 1400; Nr 249, poz. 2104; z 2006 r. Nr 144, poz. 1043; Nr 208, poz. 1532; Nr 227, poz. 1658; z 2007 r. Nr 42, poz. 273; Nr 80, poz. 542; Nr 115 poz. 791; Nr 120, poz. 818; Nr 180, poz. 1280; Nr 181, poz. 1292; z 2008 r. Nr 70, poz. 416; Nr 145, poz. 917; Nr 216, poz. 1370; Nr 235, poz. 1618; z 2009 r. Nr 6, poz. 33; Nr 31, poz. 206; Nr 56, poz. 458; Nr 157, poz. 1241; Nr 219, poz. 1705; z 2010 r. Nr 44, poz. 250; Nr 54, poz. 320; Nr 127, poz. 857; Nr 148, poz. 991; z 2011 r. Nr 106, poz. 622; Nr 112, poz. 654; Nr 139, poz.814; Nr 149, poz. 887; Nr 205, poz. 1206; z 2012 r. poz. 941, poz. 979), art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62 poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806; z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218; z 2008 r. Nr 180, poz. 1111; Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52 poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146; Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675; z 2011 r. Nr 21, poz. 113; Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777; Nr 149, poz. 887; Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153) oraz art. 12 ust. 1 pkt 2, ust. 3, ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240; z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726; z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707, Nr 240, poz. 1429; z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548) po uzyskaniu pozytywnej opinii Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, uchwala się, co następuje:

§ 1. Z dniem 31 sierpnia 2013 r. likwiduje się Szkołę Podstawową Nr 4 im. Podróżników Polskich w Gryfinie.

§ 2. Należności i zobowiązania likwidowanej Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Podróżników Polskich w Gryfinie przejmuje Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 3. Majątek ruchomy likwidowanej jednostki przejmuje Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie.

§ 4. Majątek nieruchomy likwidowanej jednostki budżetowej pozostaje własnością Gminy Gryfino.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

W dniu 26 lutego 2013 r. Rada Miejska w Gryfinie podjęła Uchwałę Nr XXXI/273/13 w sprawie likwidacji z dniem 31 sierpnia 2013 r. Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Podróżników Polskich w Gryfinie.
W dniu 13 marca 2013 r. Zachodniopomorski Kurator Oświaty pozytywnie zaopiniował zamiar likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Podróżników Polskich w Gryfinie.
Niniejsza uchwała jest kolejnym etapem działań mających na celu dostosowanie sieci szkół oraz przedszkoli położonych na terenie miasta Gryfino do realnych potrzeb wynikających z zachodzących zmian demograficznych oraz związane z tym racjonalizowanie ponoszonych kosztów na realizację zadań oświatowych, a także podniesienie efektywności nauczania.
Drugim powodem jest zamiar przeznaczenia budynku likwidowanej Szkoły Podstawowej Nr 4 przy ul. Kościuszki 17 na działalność oświatowo–wychowawczą prowadzoną przez Przedszkole Nr 4 z oddziałami integracyjnymi im. Pszczółki Mai w Gryfinie. W budynku Szkoły Podstawowej Nr 4 wcześniej przez wiele lat funkcjonowało przedszkole. Budynek, w którym w chwili obecnej mieści się Przedszkole Nr 4 przy ul. Łużyckiej 21 w Gryfinie uzyskuje decyzje Powiatowego Inspektora Sanitarnego oraz wszelkie decyzje mówiące o stanie p.poż i bhp o warunkowym dopuszczeniu do użytku. W związku z takimi zaleceniami w chwili obecnej władze Gryfina stanęły przed koniecznością podjęcia decyzji dotyczących modernizacji lub przebudowy użytkowanego budynku. Minimalne koszty, jakie musiałaby ponieść Gmina związane z podjęciem zadań mających na celu wdrożenie zaleceń wszelkich inspektorów budowlanych, p.poż oraz sanepid wyniosłyby około 1.500.000,00 złotych. Koszt wybudowania nowego przedszkola to kwota ok. 4 500 000,00 zł. Zmiana warunków lokalowych Przedszkola znacząco poprawi bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do ww. placówki. Wstępne analizy szacują koszt dostosowania budynku przy ul. Kościuszki 17 na budynek przedszkolny na około 600 000,00 zł. W chwili obecnej trwają działania mające na celu uzyskanie dofinansowania na ten cel ze środków Unii Europejskiej.
Analizy demograficzne wskazują, ze w kolejnych latach spadnie liczba dzieci uczęszczających do szkół na terenie gminy Gryfino.
Organ prowadzący zapewnia możliwość kontynuowania nauki dla uczniów uczęszczających w chwili obecnej do Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryfinie w taki sposób, że proponuje się przejęcie całych oddziałów przez szkoły na terenie Miasta Gryfino, z czego:

  • klasy I, II, które uczęszczają do szkoły w roku szkolnym 2012/2013 zostaną wcielone w struktury Szkoły Podstawowej Nr 1 przy  ul. Łużyckiej 22 w Gryfinie. Nastąpi połączenie dwóch oddziałów klas I uczęszczających w roku szkolnym 2012/2013 do Szkoły Podstawowej Nr 4 w jeden oddział. W chwili obecnej jest to 27 uczniów w 2 oddziałach.
  • klasy III, IV i V, które uczęszczają do szkoły w roku szkolnym 2012/2013 zostaną wcielone w struktury Szkoły Podstawowej Nr 2 przy ul. 9 Maja 4 w Gryfinie.
  • Wstrzymuje się nabór do Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryfinie na rok szkolny 2013/2014.

Wstrzymanie naboru w roku szkolnym 2013/2014 do Szkoły Podstawowej Nr 4 w Gryfinie spowoduje konieczność zmiany obwodów szkół podstawowych mieszczących się na terenie Miasta Gryfino. Proponuje się podzielenie obwodu Szkoły Podstawowej Nr 4 pomiędzy Szkołę Podstawową Nr 1 oraz Szkołę Podstawową Nr 2. Jednocześnie część obwodu Szkoły Podstawowej Nr 2 zostanie przesunięta do Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gryfinie. Podział na nowe obwody rozpoczyna się od rekrutacji dzieci od klasy I począwszy od roku szkolnego 2013/2014.

 

Proponowane obwody to:

Szkoła Podstawowa Nr 1 w Gryfinie: 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 1 W GRYFINIE

PRZED ZMIANĄ                               (rok urodzenia dzieci)   PO ZMIANIE                (rok urodzenia dzieci)
ULICA 2006 2007 ULICA 2006 2007
1 Maja nr 15, 15a, 16, 19-22c 1 3 1 Maja 5 9
Adama Rapackiego 0 0 Adama Rapackiego 0 0
Armii Krajowej do 8 0 0 Armii Krajowej do 8 0 0
Bałtycka 5 3 Bałtycka 5 3
Bol. Chrobrego 1 9 Bol. Krzywoustego 0 0
Brzozowa 0 0 Bol. Chrobrego 1 9
Czechosłowacka 1 0 Brzozowa 0 0
Energetyków do 14 p i n wszystkie 2 6 Czechosłowacka 1 0
Ks. J. Popiełuszki 3 6 Energetyków 4 12
Kościelna  do nr 22p do 25 n 5 1 Ks. J. Popiełuszki 3 6
Łużycka 18 24 Kościelna 5 2
Mieszka I 3 5 Łużycka 18 24
Niepodległości 7 8 Mieszka I 3 5
Parkowa 0 0 Nadodrzańska 0 0
Piastów od 6 do 20 p 3 2 Niepodległości 7 8
Podgórna 0 0 Parkowa 0 0
Sportowa 1 0 Piastów 5 4
Topolowa 0 0 Podgórna 0 0
Wierzbowa 0 0 Sportowa 1 0
Wincentego Witosa 0 1 Tadeusza Kościuszki 1 2
Generała Andersa 1 1 Topolowa 0 0
Wł. Łokietka 2 4 Wierzbowa 0 0
Wodnika 0 0 Wincentego Witosa 0 1
m. Ciosna 0 0 Generała Andersa 1 1
Gajki 0 0 Wł. Łokietka 2 4
Krajnik 0 2 Wodnika 0 0
Krzypnica 1 2 m. Ciosna 0 0
Nowe Czarnowo 7 5 Gajki 0 0
Pniewo 10 11 Krajnik 0 2
Pastuszka 0 0 Krzypnica 1 2
Steklno 6 3 Nowe Czarnowo 7 5
Steklinko 0 0 Pniewo 10 11
Szczawno 1 0 Pastuszka 0 0
Śremsko 0 0 Steklno 6 3
Włodkowice 0 0 Steklinko 0 0
Zaborze 0 0 Szczawno 1 0
Żórawki 3 2 Śremsko 0 0
Żórawie 5 1 Włodkowice 0 0
      Zaborze 0 0
      Żórawki 3 2
      Żórawie 5 1
           
           
SUMA 86 99   SUMA 95 116

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 2 W GRYFINIE

PRZED ZMIANĄ   PO ZMIANIE
ULICA 2006 2007 ULICA 2006 2007
J. Iwaszkiewicza numery 2-28 P, 1-13 N, 2 6 9 Maja 4 4
9 Maja 4 4 11 Listopada 18 16
11 Listopada 18 16 Kolejowa 0 0
Kolejowa 0 0 Wojska Polskiego 0 0
Wojska Polskiego 0 0 Sprzymierzonych 2 2
Hugo Kołłątaja 2 0 Grunwaldzka 4 2
Sprzymierzonych 2 2 Pionierów 0 1
Grunwaldzka 4 2 Szczecińska 2 5
Pionierów 0 1 Flisacza 14 11
Szczecińska 2 5 Orląt Lwowskich 2 2
Flisacza od 18 P od 67 N  1 0 Pomorska 5 3
Orląt Lwowskich 2 2 Krótka 2 1
Pomorska 5 3 Słowiańska 7 5
Krótka 2 1 Przytulna 0 1
Przytulna 0 1 Podlaska 0 0
Podlaska 0 0 Garbarska 0 3
Mazowiecka 2 0 Śląska 0 0
Śląska 0 0 S. Staszica 0 0
S. Staszica 0 0 B. Limanowskiego 0 0
B. Limanowskiego 0 0 Mazurska 1 0
Mazurska 1 0 Kujawska 0 0
Kujawska 0 0 Targowa 3 1
Opolska 2 1 J.Iwaszkiewicza 2-28 P 1-13 N 2 6
Tragowa 3 1      
           
           
           
           
SUMA 52 45 SUMA 66 63

 

SZKOŁA PODSTAWOWA NR 3 W GRYFINIE

PRZED ZMIANĄ   PO ZMIANIE
ULICA 2006 2007 ULICA 2006 2007
Adama Asnyka 5 5 Adama Asnyka 5 5
Adama Mickiewicz 3 0 Adama Mickiewicz 3 0
Armii Krajowej od 8 4 2 Armii Krajowej od 8 4 2
Artyleryjska 0 0 Artyleryjska 0 0
Bolesława Prusa 2 0 Bolesława Prusa 2 0
Elizy Orzeszkowej 0 0 Elizy Orzeszkowej 0 0
Henryka Sienkiewicza 0 1 Hugo Kołłątaja 2 0
Jana Pawła II 2 4 Henryka Sienkiewicza 0 1
J.Iwaszkiewicza 30-66 P;15-25N 5 9 Jana Pawła II 2 4
Juliusza Słowackiego 0 0 J.Iwaszkiewicza  30-66P 15-25 N 5 9
Kwiatowa 0 1 Juliusza Słowackiego 0 0
Lechicka 1 0 Kwiatowa 0 1
Letnia 0 0 Lechicka 1 0
Marii Konopnickiej 1 4 Letnia 0 0
Ogrodowa 0 0 Mazowiecka 2 0
Okrężna 1 0 Marii Konopnickiej 1 4
Pogodna 1 0 Ogrodowa 0 0
Słoneczna 0 0 Opolska 2 1
Stanisława Wyspiańskiego 0 3 Okrężna 1 0
Stefana Żeromskiego 3 2 Pogodna 1 0
Władysława Reymonta 3 0 Słoneczna 0 0
Zygmunta Krasińskiego 33 40 Stanisława Wyspiańskiego 0 3
Aleksandra Fredry 0 0 Stefana Żeromskiego 3 2
Czesława Miłosza 0 0 Władysława Reymonta 3 0
Jana Kochanowskiego 0 0 Zygmunta Krasińskiego 33 40
Mikołaja Reja 1 0 Aleksandra Fredry 0 0
      Czesława Miłosza 0 0
      Jana Kochanowskiego 0 0
      Mikołaja Reja 1 0
           
           
SUMA 65 71 SUMA 71 72

W tabeli ujęte zostały ilości dzieci urodzonych w latach 2006 i 2007 zameldowanych na terenie Gminy Gryfino. Dzieci urodzone w roku 2006 rozpoczną naukę w klasie I w roku szkolnym 2013/2014, dzieci urodzone w roku 2007 powinny rozpocząć naukę w roku szkolnym 2014/2015.
Po takiej zmianie obwodów każda szkoła zyskuje taką liczbę uczniów dodatkowych, która nie powinna skutkować tworzeniem dodatkowych oddziałów a tym samym wzrostem kosztów.
Powyższe działania nie naruszą określonych przepisami odległości pomiędzy domem dziecka a szkołą (art. 17 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty).
Wszystkim nauczycielom zatrudnionym na czas nieokreślony w Szkole Podstawowej Nr 4 w Gryfinie oraz pracownikom administracji i obsługi zostanie zaproponowana praca w szkołach i przedszkolach funkcjonujących na terenie gminy Gryfino.
Rodzicom uczniów z tej szkoły zostały przekazane odpowiednie zawiadomienia o zamiarze likwidacji z dniem 31 sierpnia 2013 r. Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Podróżników Polskich.
Projekt niniejszej uchwały został przekazany związkom zawodowym, zrzeszającym nauczycieli w naszej gminie.
Mając na uwadze wszystkie przesłanki wskazane powyżej proponuje się przyjęcie przedmiotowej uchwały.

Sporządził
Grzegorz Jastrowicz