Sesja nr XXXIII

UCHWAŁA NR XXXIII/286/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 25 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/276/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2014 środków funduszu sołeckiego

UCHWAŁA NR XXXIII/286/13
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 25 kwietnia 2013 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr XXXII/276/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia  28 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2014 środków funduszu sołeckiego

Na podstawie art. 1 ust. 1 i art. 3 ust. 1 ustawy z dnia 20 lutego 2009 roku o funduszu sołeckim (Dz. U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241), uchwala się co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Uchwale Nr XXXII/276/13 Rady Miejskiej w Gryfinie  z dnia 28 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy w roku 2014 środków funduszu sołeckiego poprzez skreślenie § 3.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

W dniu 22 kwietnia 2013 r. do Urzędu Miasta i Gminy w Gryfinie wpłynęło pismo znak K.0010.166.KK.2013 dotyczące uchwały Nr XXXII/276/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia  28 marca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienia w budżecie gminy w roku 2014 środków funduszu sołeckiego z Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w którym podjęto wątpliwość co do jej zgodności z prawem. We wstępnej ocenie Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej stwierdziło, że § 3 przedmiotowej uchwały stanowi naruszenie przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2009 r. o funduszu sołeckim (Dz. U. Nr 52, poz. 420 z późn. zm.).
W związku z powyższym należy zmienić podjętą w dniu 28 marca 2013 r. uchwałę poprzez skreślenie budzących wątpliwość zapisów § 3.

Sporządziła:
Barbara Lefik