Porządek obrad

PORZĄDEK OBRAD
Komisji Planowania Przestrzennego, Gospodarki Komunalnej,
Inwestycji i Ochrony Środowiska na posiedzeniu
w dniu 19 kwietnia 2013r. godz. 1300

I.  Sprawy regulaminowe.

  1. otwarcie obrad i stwierdzenie quorum.
  2. przyjęcie protokołów 28/13

II. Zapoznanie się z trudnościami przy odśnieżaniu dróg w okresie zimy. Uporządkowanie dróg gminnych, studzienek kanalizacyjnych po okresie zimy

III. Informacja o realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii – DRUK Nr 1/XXXIII

IV. Wypracowanie stanowisk do projektów uchwał w sprawie:

  1. likwidacji z dniem 31 sierpnia 2013 r. I Liceum Profilowanego w Gryfinie wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Gryfinie – DRUK Nr 2/XXXIII
  2. likwidacji Szkoły Podstawowej Nr 4 im. Podróżników Polskich w Gryfinie – DRUK Nr 3/XXXIII
  3. ustalenia sieci przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino – DRUK Nr 4/XXXIII
  4. ustalenia planu sieci i granic obwodów szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino – DRUK Nr 5/XXXIII
  5. ustalenia planu sieci i granic obwodów gimnazjów, dla których organem prowadzącym jest Gmina Gryfino – DRUK Nr 6/XXXIII
  6. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino – DRUK Nr 7/XXXIII

V. Wolne wnioski i informacje.