Sesja nr XXXIV

UCHWAŁA NR XXXIV/296/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/257/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2013.

UCHWAŁA NR XXXIV/296/13
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE

z dnia 22 maja 2013 r.


w sprawie zmiany Uchwały Nr XXX/257/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2013 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2013.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9, lit. c i lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.) uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXX/257/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2013 po § 13 dodaje się § 13a, który otrzymuje brzmienie:

„§ 13a. Określa się maksymalną wysokość pożyczek udzielanych przez Burmistrza na okres nieprzekraczający rok budżetowy do kwoty 25.000 zł.”

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE

Zmian w uchwale Nr XXX/257/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Gryfino na rok 2013 dokonuje się w związku z wnioskiem Stowarzyszenia Na Rzecz Rozwoju Wsi Radziszewo, Daleszewo, Łubnica, Chlebowo, Stare Brynki, Raczki, Dębce, Żabnica, Czepino, Nowe Brynki „RAZEM” w Radziszewie.
Stowarzyszenie środki przeznaczy na realizację dwóch projektów:

  • „Budowa obiektu małej infrastruktury turystycznej w postaci wiaty z wyposażeniem i utwardzeniem terenu oraz ustawienie tablic edukacyjnych związanych z obszarem Natura 2000” na działce nr 388, której właścicielem jest Gmina Gryfino przekazanej w użyczenie Stowarzyszeniu,
  • „Organizacja imprezy IV Mistrzostw Świata w Rzucie Sztachetą na boisku sportowym w Daleszewie na przełomie sierpnia i września 2013 roku”.

Oba projekty uzyskały akceptację i dofinansowanie ze środków PROW i zostaną zwrócone do 15 listopada b.r. po rozliczeniu projektów do końca października 2013 roku.