Sesja nr XXXIV

UCHWAŁA NR XXXIV/294/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino dla części terenu w obrębie Wełtyń II

UCHWAŁA NR XXXIV/294/13
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 22 maja 2013 r.


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino  dla części terenu w obrębie Wełtyń II

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; zmiany: z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153 poz. 1271, Nr 214 poz. 1806, z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162 poz. 1568, z 2004 r. Nr 102 poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Nr 175 poz. 1457, z 2006r. Nr 17 poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48 poz. 327, Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz. 1218, z 2008r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241; z 2010r. Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675, Nr 40, poz. 230; z 2011r. Nr 117 poz. 679, Nr 21 poz. 111, Nr 134 poz. 777, Nr 217 poz. 1281, Nr 149 poz. 887; z 2012r. poz. 567; z 2013r. poz. 153) oraz art. 14 ust. 1, 2, 4 i 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity: Dz. U. z 2012r. poz. 647; zmiany: Dz. U. z 2012 r. poz. 951, poz. 1445, z 2013r. poz. 21, poz.405) uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się przystąpić do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino dla części terenu w obrębie Wełtyń II, zatwierdzonego Uchwałą Nr XXII/294/2000 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 21 września 2000 r.

  1. Granice obszaru objętego zmianą planu miejscowego przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik graficzny stanowi integralną część uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE

Dla obszaru objętego niniejszą uchwałą, położonego w obrębie Wełtyń II, obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Gryfino, zatwierdzonego uchwałą Nr XXII/294/2000 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 czerwca 2000 r.
Funkcją dominującą terenu objętego obowiązującym planem są tereny pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną oraz tereny pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną z usługami. Strefowanie funkcji oraz rygorystyczne zapisy dotyczące niektórych parametrów zabudowy (wysokość, kąt dachu, linie zabudowy) mają kluczowe znaczenie dla kształtowania przestrzeni osiedla.
W związku z potrzebą i zainteresowaniem wnioskujących właścicieli nieruchomości o zmianę miejscowego planu oraz na skutek zmian przepisów dotyczących planowania przestrzennego i budownictwa, gdzie część użytych definicji zawartych w obowiązującym m.p.z.p. stała się nieaktualna (np. określenie rodzaju zabudowy, niektórych parametrów), co uniemożliwia realizację tych ustaleń zgodnie z ich pierwotnym znaczeniem np. małe domy mieszkalne – została sporządzona „Analiza aktualności i stanu realizacji ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Wełtyń II”. Opracowanie to m.in. wytycza granice „miejscowe łaty” konieczne do zmiany planu oraz zakłada ingerencje w ustalenia planu, które należy ograniczyć do minimum aby nowe ustalenia zachowały zasady i logikę planu obowiązującego, przy priorytetowym traktowaniu przyjętych założeń kompozycji urbanistycznej.
Projektowana zmiana planu jest zgodna z ustaleniami studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego.

sporządziła:
Aleksandra Olchowska