Sesja nr XXXIV

UCHWAŁA NR XXXIV/292/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie współdziałania z Gminą Miasto Szczecin w zakresie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu programu interwencyjno - motywacyjnego dla osób w stanie nietrzeźwości – dowiezionych z terenu Gminy Gryfino do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie.

UCHWAŁA NR XXXIV/292/13
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 22 maja 2013 r.


w sprawie współdziałania z Gminą Miasto Szczecin w zakresie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu programu interwencyjno - motywacyjnego dla osób w stanie nietrzeźwości – dowiezionych z terenu Gminy Gryfino do Miejskiej Izby Wytrzeźwień  w Szczecinie.

Na podstawie art. 10 ust.1 i art. 18 ust. 2 pkt.12) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku  o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806  z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337  z 2007r. Nr 48 poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218 z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28, poz. 142;  Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675; z 2011 r., Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; z 2012 r. poz. 567; z 2013 r. poz. 153) oraz art. 46-48 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010r. Nr 80, poz.526; z 2010 r., Nr 127, poz. 857; z 2011 r., Nr 139, poz. 814; z 2011 r., Nr 207, poz. 1230; z 2011 r., Nr 234, poz. 1385; z 2012 r., poz. 354, z 2013r. poz. 193) uchwala się co następuje:

§ 1.1 Wyraża się zgodę na współdziałanie z Gminą Miasto Szczecin w zakresie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu programu interwencyjno - motywacyjnego dla osób w stanie nietrzeźwości – dowiezionych z terenu Gminy Gryfino do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie.

  1. Szczegółowe warunki współdziałania, w tym zasady jego finansowania, określone zostaną w porozumieniu zawartym między Gminą Miasto Szczecin a Gminą Gryfino.

§ 2. Traci moc uchwała NR VII/71/07 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie współdziałania z Gminą Miasto Szczecin w zakresie prowadzenia działań profilaktycznych dla osób zagrożonych uzależnieniem od alkoholu – dowiezionych w stanie nietrzeźwym do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE

Zabezpieczenie porządku publicznego oraz prowadzenie działań związanych  z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych należy do zadań gminy wynikających z ustawy o samorządzie gminnym jak i ustawy o wychowaniu w trzeźwości  i przeciwdziałania alkoholizmowi. Realizacja zadań profilaktycznych prowadzona jest w postaci Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Głównym zamierzeniem Programu jest zapobieganie powstawaniu problemów alkoholowych oraz ograniczanie związanych z tym problemów społecznych. Jednym z kierunków działań do osiągnięcia tego zamierzenia jest nawiązanie współpracy z Miejską Izbą Wytrzeźwień w Szczecinie. Działania podejmowane przez Miejską Izbę Wytrzeźwień w Szczecinie polegać będą na przyjęciu osób nietrzeźwych, doprowadzeniu do ich wytrzeźwienia z zapewnieniem opieki medycznej oraz po ich wytrzeźwieniu przeprowadzeniu rozmów profilaktyczno – motywujących a także informowaniu o instytucjach i organizacjach na terenie Gminy Gryfino zajmujących się leczeniem i problemami osób uzależnionych od alkoholu. W celu prawidłowego wykonania ww. działań potrzebne jest zawarcie porozumienia.
Do zawarcia porozumienia międzygminnego niezbędne jest wyrażenie woli zawarcia tego porozumienia przez radę gminy w drodze uchwały.

Sporządziła:
Ewa Urbańska