Sesja nr XXXIV

UCHWAŁA NR XXXIV/298/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

UCHWAŁA NR XXXIV/298/13
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 22 maja 2013 r.


w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. 2013 r, poz. 267) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi złożonej przez Pana ...*)  na Burmistrza Miasta i Gminy Rada Miejska w Gryfinie uznaje skargę za bezzasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Nikitiński

 

UZASADNIENIE

W dniu 29 maja 2012 r. ...*) złożyli wniosek o wykup nieruchomości oznaczonej nr działki 131/1 o pow. 1,0489 ha , położonej w obrębie Żórawie.
Zdaniem właścicieli, korzystanie z nieruchomości w sposób dotychczasowy po uchwaleniu planu miejscowego obejmującego ww. działkę stało się niemożliwe;

  • zgodnie z planem ogólnym zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino obowiązującego do dnia 31 grudnia 2003 r. teren działki 131/1 położony był w obszarze oznaczonym symbolami: MR/RPO – projektowana zabudowa zagrodowa z sektorem hodowlanym lub ogrodniczo – sadowniczym oraz MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna. Przez działkę przebiegała napowietrzna linia 220 kV.
  • w aktualnie obowiązującym planie zagospodarowania przestrzennego, uchwalonym uchwałą Nr XV/145/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 29 grudnia 2011 r., działka położona jest  w jednostkach bilansowych oznaczonych symbolami: Zr.59.24.MN – zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna, dopuszcza się zachowanie lub wprowadzenie nowych funkcji usługowych o powierzchni do 50% łącznej powierzchni zabudowy, Zr.59.11.R/ZL – tereny rolnicze, uprawy polowe i użytki zielone do dalszego użytkowania, dopuszcza się zalesienie oraz Zr.59.06.KD.D – droga publiczna, ulica dojazdowa. Przez obszar działki przebiega strefa oddziaływania istniejącej sieci elektroenergetycznej o napięciu 220 kV Krajnik – Glinki, zachowanej do dalszej eksploatacji z dopuszczeniem modernizacji, odbudowy, rozbudowy, nadbudowy i przebudowy istniejącej linii, budowę linii 400 kV albo linii wielotorowej, wielonapięciowej.

Przepisy art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 23 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. z 2012 r., poz. 647 ze zmianami) stanowią, że jeżeli w związku  z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą, korzystanie z nieruchomości lub jej części w dotychczasowy sposób lub zgodny z dotychczasowym przeznaczeniem stało się niemożliwe bądź istotnie ograniczone, właściciel lub użytkownik wieczysty nieruchomości może żądać od gminy:

1. odszkodowania za poniesioną rzeczywistą szkodę albo
2. wykupienia nieruchomości lub jej części

  • przesłanką powstania roszczeń wynikającego z art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 23 marca 2003 r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym jest uchwalenie lub zmiana planu miejscowego uniemożliwiająca lub istotnie ograniczająca sposób korzystania  z nieruchomości. Zgodnie z wyrokiem z dnia 19 grudnia 2006 r. sygn. akt V CSK 332/06 Sąd Najwyższy wskazał, że przewidziane w art. 36 ust. 1 alternatywne roszczenie tj. odszkodowanie za poniesioną rzeczywistą szkodę albo wykupienie nieruchomości lub jej części, przysługuje gdy uchwalony lub zmieniony plan uniemożliwia lub istotnie ogranicza zarówno kontynuowanie dotychczasowego sposobu korzystania z nieruchomości, jak  i pozbawia ich potencjalnej możliwości korzystania z niej zgodnie z dotychczasowym przeznaczeniem;
  • w celu stwierdzenia czy właścicielom przysługuje roszczenie o wykup, zlecono rzeczoznawcy majątkowemu dokonania analizy zmiany wartości nieruchomości spowodowanego uchwaleniem planu zagospodarowania przestrzennego. W sporządzonej  w dniu 7 sierpnia 2012 r. analizie rzeczoznawca stwierdził, że uchwalenie planu nie spowodowało zmiany wartości nieruchomości;
  • biorąc powyższe pod uwagę uznano, że właścicielom nie przysługuje roszczenie o wykup nieruchomości. O takim rozstrzygnięciu ...*) poinformowani zostali pismem z dnia 29 sierpnia 2012 r.;
  • w dniu 28 września 2012 r. ...*) ponownie złożyli wniosek  o wykup nieruchomości oznaczonej nr działki 131/1, położonej w obrębie Żórawie.
  • w dniu 28 listopada 2012 r. poinformowano, że po ponownym przeanalizowaniu sprawy nie znaleziono podstaw do uznania złożonego roszczenia, tym samym podtrzymane zostało stanowisko przedstawione w piśmie z dnia 29 sierpnia 2012 r.

Jak wynika z powyższego istotą roszczenia wynikającego z art. 36 ust. 1 pkt. 2 cyt. ustawy jest możliwość żądania od gminy złożenia oświadczenia woli o nabyciu w drodze umowy sprzedaży prawa własności nieruchomości. Świadczenie gminy w wykonaniu ustawowego zobowiązania polega na dokonaniu czynności prawnej przeniesienia własności, za którym idzie obowiązek zapłaty.
W przypadku uznania roszczenia, zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt. 9 cyt. ustawy, wykonanie obowiązku wynikającego z art. 36 ust. 1 pkt. 2, powinno nastąpić w terminie  6 miesięcy od dnia złożenia wniosku chyba, że strony postanowią inaczej.
W przedmiotowym przypadku nie zaistniały przesłanki uznania roszczeń właścicieli nieruchomości.

W związku z powyższym skarga ...*) jest niezasadna.

*) - wyłączenie  jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Jawność wyłączyła Alicja Kowalska - Kierownik Biura  Obsługi Rady i Burmistrza.