Sesja nr XXXIV

UCHWAŁA NR XXXIV/293/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2013

UCHWAŁA NR XXXIV/293/13
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 22 maja 2013 r.


w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na rok 2013

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 5) i 6) oraz art. 18 ust. 2 pkt.15) ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z 2002 r. Nr 23, poz. 220; Nr 62, poz. 558; Nr 113, poz. 984; Nr 153, poz. 1271; Nr 214, poz. 1806  z 2003 r. Nr 80, poz. 717; Nr 162, poz. 1568; z 2004 r. Nr 102, poz. 1055; Nr 116, poz. 1203 z 2005 r. Nr 172, poz. 1441; Nr 175, poz. 1457 z 2006r. Nr 17, poz. 128; Nr 181, poz. 1337  z 2007r. Nr 48 poz. 327; Nr 138, poz. 974; Nr 173, poz. 1218 z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458 Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 420; Nr 157, poz. 1241; Dz.U. z 2010 r. Nr 28, poz. 142; Nr 28, poz. 146, Nr 40, poz. 230; Nr 106, poz. 675; Dz.U. z 2011 r., Nr 21,  poz. 113, Nr 117, poz. 679; Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281; Dz.U. z 2012 r. poz. 567; Dz.U. z 2013 r. poz. 153), i art. 17 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia  12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz.U. z 2009r. Nr 175, poz. 1362 zmiany Dz.U. z 2009r. Nr 65, poz. 554; Nr 157, poz. 1241; Nr 202, poz. 1551; Nr 219,  poz. 1706; Nr 221, poz. 1738; Dz.U. z 2010 r., Nr 28, poz. 146; Nr 40, poz. 229; Nr 81, poz. 527; Nr 125, poz. 842; Dz.U. z 2011 r., Nr 81, poz. 440; Nr 106, poz. 622; Nr 149,  poz. 887, Dz.U. z 2011 r., Nr 81, poz. 440; Dz.U. z 2012 r., poz. 1544; Dz.U. z 2012 r.,  poz. 1548; Dz.U. z 2012 r., poz. 579) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2012 r., poz. 1356) uchwala się co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Gminny Program Rozwiązywania Problemów Alkoholowych  na rok 2013 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Ośrodka Pomocy Społecznej  w Gryfinie.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 01.01.2013r.

 

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY

Paweł Nikitiński

 

Uzasadnienie

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi realizacja zadań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych prowadzona jest w postaci gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych, stanowiącego część strategii rozwiązywania problemów społecznych, uchwalanego przez radę gminy.

Sporządziła:
Ewa Urbańska