Sesja nr XXXV

UCHWAŁA NR XXXV/301/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 czerwca 2013r.w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

UCHWAŁA NR XXXV/301/13
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 czerwca 2013r.


w sprawie rozpatrzenia skargi na działanie Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.

Na podstawie art. 229 pkt 3 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. 2013 r, poz. 267) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu skargi złożonej przez Panią ...*) na Burmistrza Miasta i Gminy Rada Miejska w Gryfinie uznaje skargę za bezzasadną z przyczyn wskazanych w uzasadnieniu uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Dnia 10.05.2010 r. Pani ...*) złożyła w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino wniosek o zamianę z urzędu trzypokojowego lokalu, położonego przy ul. Ks. J. Popiełuszki 8/11 w Gryfinie na dwa odrębne – kawalerkę oraz lokal dwupokojowy, położone na parterze, ewentualnie I piętrze.
Wniosek Pani ...*) został rozpatrzony i przyjęty do realizacji na posiedzeniu Komisji Mieszkaniowej w dniu 18.06.2010r. z zastrzeżeniem możliwości zamiany wyłącznie na trzypokojowy lokal o takim samym bądź zbliżonym metrażu, położony na niższej kondygnacji, zgodnie ze wskazaniem wnioskodawczyni.
W tamtym czasie propozycja gminy została zaakceptowana przez Panią ...*). Wnioskodawczyni została zgodnie z procedurą ujęta do listy mieszkaniowej.
Na przełomie 2011/2012 r. w związku z ukazaniem się informacji
o rozpoczęciu budowy nowego budynku komunalnego, położonego przy ul. Targowej 11 a,b,c w Gryfinie, Pani ...*) kilkakrotnie zgłaszała się w Wydziale Gospodarki Komunalnej Mieszkaniowej i Ochrony Środowiska deklarując chęć i wolę przesiedlenia się do trzypokojowego lokalu, położonego na parterze nowopowstającego budynku.
Przekwaterowanie wnioskodawczyni nie było jednak możliwe z uwagi na zobowiązania gminy wynikające z umowy zawartej z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o udzielenie finansowego wsparcia ze środków Funduszu Dopłat.
Zgodnie z zasadami określonymi w umowie gmina zobowiązana została do powiększenia gminnego zasobu lokali socjalnych o lokale w liczbie i o łącznej powierzchni użytkowej, co najmniej równej liczbie i łącznej powierzchni użytkowej lokali utworzonych z udziałem finansowego wsparcia.
Powyższe zobowiązanie gmina wypełnić mogła jedynie poprzez przekwaterowanie do nowego budynku najemców z lokali o obniżonym standardzie mających dotychczas status lokali komunalnych, aby przekształcić je na socjalne.
Niestety lokal, w którym zamieszkuje Pani ...*) nie spełniał tych wymogów, w związku, z czym przekwaterowanie wnioskodawczyni nie było możliwe.
Niemniej jednak nieustannie czynione były starania w celu pozyskania  z mieszkaniowego zasobu gminy stosownego dla Pani ...*) lokalu.
Mając do dyspozycji lokale socjalne po najemcach przesiedlonych do nowego budynku gmina przystąpiła do realizacji licznych wyroków eksmisyjnych, w wyniku, czego odzyskała min. trzypokojowy lokal położony na parterze w budynku przy ul. A. Asnyka 7/2 w Gryfinie.
Na posiedzeniu Komisji Mieszkaniowej w dniu 12.04.2013 lokal ten został zaproponowany w ramach zamiany z urzędu Pani ...*).
Z uwagi na przedłużające się przekwaterowanie dotychczasowych najemców lokalu propozycja przydziału lokalu została skierowana do pani ...*) pismem BMK.71407-1-6/10 z dnia 10.05.2013 r.
Do chwili obecnej wnioskodawczyni nie zajęła stanowiska, co do propozycji gminy. Działania Burmistrza były zgodne z zasadami przewidzianymi w §23 Uchwały Rady Miejskiej w Gryfinie w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Gryfino( Dz. Urz. Woj. Zach. Nr 55 poz.1246) W związku z powyższym Rada Miejska w Gryfinie uznaje skargę Pani ...*) za bezzasadną.
Rada Miejska w Gryfinie informuje skarżącą, że w przypadku uznania skargi za bezzasadną i ponowienia skargi przez skarżącą bez wskazania nowych okoliczności – organ właściwy do rozpatrzenia skargi, może podtrzymać swoje poprzednie stanowisko.

*) - wyłączenie  jawności w zakresie danych osobowych na podstawie art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Jawność wyłączyła Alicja Kowalska - Kierownik Biura  Obsługi Rady i Burmistrza.