Sesja nr XXXV

UCHWAŁA NR XXXV/305/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - w obrębie Pniewo

UCHWAŁA NR XXXV/305/13
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 czerwca 2013 r.

 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań  i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino - w obrębie Pniewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 9 ust. 1 i art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647, 951, 1445; z 2013r. poz. 21, 405), uchwala się co następuje:

§ 1. Przystępuje się do sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, przyjętego Uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXI/183/08 z dnia 29 lutego 2008 r., zwanej dalej „zmianą studium”.

§ 2. Zakres przestrzenny zmiany studium obejmuje obszar w obrębie Pniewo, określony na rysunku stanowiącym załącznik graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Obowiązujące Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, zostało przyjęte Uchwałą Rady Miejskiej w Gryfinie Nr XXI/183/08 z dnia 29 lutego 2008 r.
Zgodnie z wyżej wymienionym dokumentem dla terenu działek nr 4/1, 7/1, 7/3, 7/4, 7/5 i 7/6 w obrębie Pniewo, objętych niniejszą uchwałą, zostały przewidziane funkcje: w części - zabudowa zagrodowa w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych (MR), w części - zabudowa mieszkaniowa jednorodzinnej z towarzyszeniem usług (MN).
Właścicielem wspomnianego terenu jest Spółka GEBRUDER JURGING OHG, która prowadzi działalność gospodarczą w zakresie konfekcjonowania i uszlachetniania jelit zwierzęcych na działkach nr 5/3 i 5/4 w obrębie Pniewo. Teren objęty niniejszą uchwałą położony jest w bezpośrednim sąsiedztwie wspomnianych działek nr 5/3 i 5/4. W złożonym 26 marca 2012r. wniosku o zmianę studium firma uzasadniła swoje wystąpienie potrzebą zmiany przeznaczenia terenu w kierunku funkcji produkcji, składów i magazynów, umożliwiającej realizację jej planów, związanych z rozbudową istniejącego zakładu. Spółka GEBRUDER JURGING OHG planuje inwestycję, w związku z koniecznością dostosowania warunków pracy i warunków produkcji przedsiębiorstwa do wymagań norm Unii Europejskiej, tj. stworzenie warunków do przechowywania zapasu surowca - gwarantującego bezpieczną i przewidywalną produkcję oraz warunków pozwalających na poprawienie komfortu wykonywania pracy poprzez lepsze ustawienie stanowiska pracy oraz poprawienie standardu pomieszczeń socjalno bytowych. Zgodnie z oświadczeniem wnioskodawcy, główną intencją zamierzonej inwestycji jest dostosowanie warunków pracy i produkcji do obowiązujących przepisów unijnych w zakresie technologii, z uwzględnieniem kwestii zależności i krzyżowania się dróg technologicznych, także w zakresie ulepszenia procesu magazynowania poprzez rozdzielenie magazynów na magazyn surowca, oraz magazyn wyrobu gotowego z jednoczesnym, funkcjonalnym ich powiązaniem z rampami - rozładunkową i załadunkową.
Planowanego przedsięwzięcia nie można zrealizować z świetle zapisów miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie Pniewo i Żórawki obowiązującego na wnioskowanym obszarze, planu zaś nie można zmienić w pożądanym przez Spółkę GEBRUDER JUGING OHG kierunku, bez wcześniejszej zmiany studium.
Zmiana studium jest sporządzania zgodnie z procedurą przewidzianą w art. 11 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Sporządziła:
Joanna Ekiert