Sesja nr XXXV

UCHWAŁA NR XXXV/304/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok.

UCHWAŁA NR  XXXV/304/13
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz.594), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 5.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 5.000
921     Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 5.000
92105   Pozostałe zadania w zakresie kultury 5.000
2800 Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych 5.000
OGÓŁEM 5.000

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 5.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 5.000
854     Edukacyjna opieka wychowawcza 5.000
85495   Pozostała działalność 5.000
4300 Zakup usług pozostałych 5.000
OGÓŁEM 5.000

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Dział 854, 921

  • 5.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się zgodnie z wnioskiem   Z-cy Naczelnika Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych w celu zabezpieczenia środków dla Gryfińskiego Domu Kultury na wkład własny w trójstronnym projekcie  w ramach wymiany młodzieży z Polski, Niemiec i Ukrainy.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz