Sesja nr XXXV

UCHWAŁA Nr XXXV/308/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Gryfino do Związku Portów i Przystani Jachtowych – Lokalnej Organizacji Turystycznej Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego

UCHWAŁA Nr XXXV/308/13
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 czerwca 2013 r.


w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie Gminy Gryfino do Związku Portów i Przystani Jachtowych – Lokalnej Organizacji Turystycznej Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 poz. 594) uchwala się co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przystąpienie Gminy Gryfino do Związku Portów i Przystani Jachtowych – Lokalnej Organizacji Turystycznej Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego z siedzibą w Szczecinie.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Związek Portów i Przystani Jachtowych – Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego zajmuje się promocją Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego. W związku z powstaniem nowych miejsc postojowych dla żeglarzy i turystów działania informacyjne i promocyjne, kierowane na rynek polski i niemiecki są niezbędne.
Celem związku jest prowadzenie działalności na rzecz:

 1. Kreowania wizerunku regionu Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego i okolic jako, regionu atrakcyjnego turystycznie,
 2. Integrowania środowisk samorządu terytorialnego, gospodarczego i zawodowego oraz osób, instytucji i organizacji zainteresowanych rozwojem turystycznym regionu Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego,
 3. Zwiększenia liczby turystów odwiedzających region Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego,
 4. Wzrost efektywności ekonomicznej podmiotów świadczących usługi dla turystów w regionie Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego,
 5. Stworzenia systemu informacji turystycznej Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego oraz włączenie go w krajowe zarządzanie systemem „it”,
 6. Poprawy infrastruktury turystycznej regionu Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego,
 7. Koordynacji działań promocyjnych podejmowanych w regionie Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego,
 8. Kumulowania środków finansowych na rzecz rozwoju turystyki,
 9. Stworzenia platformy współpracy podmiotów gospodarczych turystyki z władzami lokalnymi, regionalnymi i krajowymi,
 10. Wspierania lokalnej przedsiębiorczości w dziedzinie turystyki,
 11. Propagowanie idei rozwoju turystyki jako jednej z wiodących gałęzi gospodarki regionu Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego,
 12. Ochrony zwierząt, ekologii oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 13. Integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 14. Krajoznawstwa, kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji,
 15. Prowadzenia badań marketingowych w zakresie turystyki oraz ich analiza,
 16. Doskonalenia kadr w zakresie planowania i realizacji wspólnych imprez i wydarzeń turystycznych, zarządzania i promocji przystani i portów jachtowych, promocji portów jachtowych,
 17. Działalności oświatowej dzieci i młodzieży, poprzez organizacje szkoleń, obozów żeglarskich i programów edukacji morskiej.
 18. Popularyzacji i wspierania śródlądowej i morskiej turystyki żeglarskiej,
 19. Upowszechniania kultury fizycznej i sportu, w szczególności działalności na rzecz dzieci i młodzieży z domów dziecka mających trudną sytuację życiową lub materialną,
 20. Certyfikacji i kategoryzacji usług portów i przystani jachtowych.

W załączeniu statut stowarzyszenia oraz uchwała Zarządu w sprawie wysokości składek członkowskich.
Ustalona przez Zarząd Związku Portów i Przystani Jachtowych Lokalna Organizacja Turystyczna Zachodniopomorskiego Szlaku Żeglarskiego roczna składa dla jednostek samorządu terytorialnego wynosi 0,80 zł na 1 mieszkańca w przypadku jednostek o ilości od 30.000 do 50.000 mieszkańców.
Przystąpienie Gminy Gryfino do Stowarzyszenia otwiera możliwość promocji turystycznej gminy oraz inwestycji turystycznych zrealizowanych przez gminę w ramach wspólnych działań w regionie.
Stowarzyszenie jest beneficjentem środków unijnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego, co zwiększa możliwości finansowe dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenia.

Sporządził:
Krzysztof Czosnowski