Sesja nr XXXV

UCHWAŁA NR XXXV/300/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/245/12 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2013 rok.

UCHWAŁA NR XXXV/300/13
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 czerwca 2013 r.


w sprawie zmiany uchwały Nr XXIX/245/12 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2013 rok.

Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U 2013.594 ) uchwala się, co następuje:

§ 1. W planie pracy Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie stanowiącym załącznik nr 1 do uchwały Nr XXIX/245/12 z dnia 28 grudnia 2012r. w sprawie przyjęcia planów pracy Komisji Rady na 2013 rok wprowadza się następujące zmiany:

  1. w miesiącu sierpniu dodaje się pkt 3 o treści:
    „3. Kontrola procedur związanych z przygotowaniem, podjęciem oraz realizacją uchwał w sprawie planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ul Łużycka/ Czechosłowacka.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Dnia 27 maja 2013 roku do Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie wpłynął wniosek Pana Andrzeja Marka Hajdasia o wszczęcie postępowania kontrolnego wobec Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino i podległej jemu jednostce organizacyjnej, jaką jest UMiG Gryfino.
W związku z powyższym zasadne jest wprowadzenie zmian w Planie Pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2013.