Sesja nr XXXV

UCHWAŁA NR XXXV/310/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok.

UCHWAŁA NR XXXV/310/13
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 35.300 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie 35.300
630     Turystyka 35.300
63095   Pozostała działalność 35.300
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 700
4120 Składki na Fundusz Pracy 100
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 27.500
4210 Zakup materiałów i wyposażenia 2.000
4300 Zakup usług pozostałych 5.000
OGÓŁEM 35.300

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 35.300 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Ośrodek Sportu i Rekreacji w Gryfinie 35.300
926     Kultura fizyczna 35.300
92695   Pozostała działalność 35.300
4110 Składki na ubezpieczenia społeczne 3.100
4120 Składki na Fundusz Pracy 400
4170 Wynagrodzenia bezosobowe 11.800
4260 Zakup energii 17.300
4300 Zakup usług pozostałych 2.700
OGÓŁEM 35.300

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Dział 630, 926

  • 35.300 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z wnioskiem Dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji w Gryfinie z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków niezbędnych do prowadzenia plaży w Steklnie.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz