Sesja nr XXXV

UCHWAŁA NR XXXV/307/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie: „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Gryfino”

UCHWAŁA NR XXXV/307/13
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 czerwca 2013 r.


w sprawie: „Założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną  i paliwa gazowe dla miasta i gminy Gryfino”

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 3 oraz art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /tekst jednolity Dz. U. 2013 roku, poz. 594/ oraz art. 19 ust. 8 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne /tekst jednolity Dz. U. 2012, poz. 1059/ Rada Miejska w Gryfinie uchwala co następuje:

§ 1

 1. Uchwala się „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta i gminy Gryfino” stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
 2. „Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla obszaru miasta i gminy Gryfino” stanowią aktualizację „Założeń do planu zaopatrzenia miasta i gminy Gryfino w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”, zatwierdzonych Uchwałą Nr XXXVIII/511/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 grudnia 2001 roku.

§ 2 Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 3 Traci moc Uchwała Nr XXXVIII/511/01 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 31 grudnia 2001 roku  w sprawie „Założeń do planu zaopatrzenia miasta i gminy Gryfino w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”.

§ 4 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Obowiązek przyjęcia uchwały w niniejszej sprawie wynika z:

 1. art. 7 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, wg którego do zadań własnych gmin należy zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty w zakresie m.in. zaopatrzeniu w energię elektryczną i cieplną oraz gaz na terenie własnej gminy,
 2.  art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne, wg którego do zadań własnych gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe należy:
  • planowanie i organizacja zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy,
  • planowanie i organizacja działań mających na celu racjonalizację zużycia energii i promocję rozwiązań zmniejszających zużycie energii na obszarze gminy,
 3. art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku Prawo energetyczne, wg którego Burmistrz ma obowiązek opracować projekt założeń do planu zaopatrzenia gmin w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, co najmniej na okres 15 lat i aktualizuje go raz na 3 lata,
 4. Polityki Energetycznej Państwa, nakładającej na Gminy w/w obowiązki planowania, organizacji, planowania i opracowywania w/w planów, gwarantujących bezpieczeństwo energetyczne, efektywne i ekonomiczne wykorzystanie nośników energii (wyeliminowanie monopoli), udział odnawialnych i niekonwencjonalnych źródeł energii, zmniejszającego jednocześnie oddziaływanie systemów energetycznych na środowisko naturalne,
 5. ścisłego powiązania przedmiotowych założeń z planem zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Gryfino, mającego wpływ na określenie racjonalnych przedsięwzięć w pokryciu zapotrzebowania na paliwa i energię na terenie miasta i gminy.

W oparciu o art. 19 ust. 5 ustawy Prawo energetyczne, „Aktualizacja Projektu założeń…” uzyskała pozytywną opinię Zarządu Województwa Zachodniopomorskiego w Szczecinie (pismo nr WIiT-I.7231.10.2012.MBR z dnia 25 września 2012 r.) w zakresie koordynacji współpracy z innymi gminami oraz zgodności z polityką energetyczną państwa.
Stosownie do art. 19 ust. 6 ustawy Prawo energetyczne, został on wyłożony na okres 21 dni (w Referacie Inwestycji i Funduszy Europejskich tut. Urzędu) do publicznego wglądu, z informacją o możliwości składania w ww. terminie - wniosków, zastrzeżeń i uwag, przez osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane zaopatrzeniem w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze miasta i gminy Gryfino. O powyższym poinformowano poprzez wywieszenie ogłoszenia na tablicy w Urzędzie Miasta i Gminy Gryfino jak również informacja ta została zamieszczona na stronie BIP Urzędu. W ustawowym terminie 21 dni (ani w terminie późniejszym) – nie wpłynął żaden wniosek w powyższej sprawie, nie zanotowano również żadnych zastrzeżeń ani uwag do wyłożonego projektu założeń. Z analizy przeprowadzonej w „Projekcie założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Gryfino” - przedsiębiorstwa dostarczające wszystkie rozważane czynniki energetyczne dla miasta i gminy Gryfino, zapewniają dostawy tych mediów na poziomie zabezpieczającym potrzeby i nie jest na dzień dzisiejszy konieczne opracowanie dla miasta i gminy projektu planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe.
W związku z tym, że opracowana „Aktualizacja projektu założeń do planu zaopatrzenia
w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla miasta i gminy Gryfino” spełnia obowiązujące przepisy prawa (uzyskał wszystkie wymagane opinie), a w czasie jego wyłożenia do publicznego wglądu, nie wpłynął żaden wniosek od osób i jednostek zainteresowanych, nie zanotowano też żadnych zastrzeżeń i uwag - zgodnie z art.19 ust.8 ustawy Prawo energetyczne przedkłada się go Radzie Miejskiej Gryfina, jako dokument stanowiący podstawę do uchwalenia.

Sporządził:
mgr inż. Mariusz Andrusewicz