Sesja nr XXXV

UCHWAŁA NR XXXV/302/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Skarbu Państwa, w drodze darowizny, gminnych nieruchomości gruntowych, położonych w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 5.

UCHWAŁA NR XXXV/302/13
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 czerwca 2013 r.


w sprawie wyrażenia zgody na przekazanie na rzecz Skarbu Państwa, w drodze darowizny, gminnych nieruchomości gruntowych, położonych w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 5.

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594) oraz art. 13 ust.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2010 r. Nr 102, poz. 651, Nr 106, poz.675,  Nr 143, poz. 963, Nr 155, poz.1043, Nr 197, poz.1307, Nr 200, poz.1323; z 2011 r. Nr 64, poz.341, Nr 106, poz. 622, Nr 115, poz. 673, Nr 129, poz.732, Nr 130 poz. 762, Nr 135, poz. 789, Nr 163, poz. 981, Nr 187, poz.1110, Nr 224, poz.1337; z 2012 r. poz.908, poz.951, poz.1256, poz.1529; z 2013 r. poz.1429) - uchwala się, co następuje:

§ 1. Wyraża się zgodę na przekazanie na rzecz Skarbu Państwa, w drodze darowizny, gminnych nieruchomości gruntowych, położonych w Gryfinie w obrębie ewidencyjnym nr 5, obejmujących część działki zabudowanej nr 163/5 o powierzchni około 1,00 ha oraz działkę niezabudowaną nr 163/9 o powierzchni 0,1505 ha, z przeznaczeniem pod budowę nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie.

§ 2. Traci moc uchwała Nr XXVI/216/12 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 11 października 2012 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, nieruchomości gruntowych, położonych w obrębie ewidencyjnym nr 5 m.Gryfino.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

U z a s a d n i e n i e

Gmina Gryfino jest właścicielem nieruchomości gruntowych, położonych w Gryfinie  w obrębie ewidencyjnym nr 5, stanowiących działkę zabudowaną nr 163/5  o pow. 1,5962 ha i działkę niezabudowaną nr 163/9 o pow. 0,1505 ha.
W obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przedmiotowe nieruchomości przeznaczone są odpowiednio pod zabudowę usługową i zieleń izolacyjną.
W związku z zamiarem budowy nowej siedziby Komendy Powiatowej Policji w Gryfinie, Z-ca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Szczecinie wystąpił z wnioskiem  o rozpatrzenie możliwości przekazania na ten cel części działki nr 163/5 o powierzchni około 1,00 ha, uznając tę lokalizację za najbardziej odpowiednią ze względu na wszystkie aspekty związane z posadowieniem nowej siedziby wraz z niezbędnym zapleczem gospodarczym.
W uzasadnieniu wniosku wskazano, że budynek biurowy przy ul. Grunwaldzkiej nr 9 , którym obecnie dysponuje jednostka, nie spełnia warunków technicznych przeciwpożarowych wynikających z obowiązujących przepisów prawa budowlanego; stan pomieszczeń dla osób zatrzymanych kwalifikuje je do natychmiastowego wyłączenia z użytkowania a remont kapitalny obiektu jest ekonomicznie nieuzasadniony. Z tego względu budowa nowej siedziby jest dla jednostki zadaniem priorytetowym.
Biorąc pod uwagę fakt, że sprawa porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli jest zadaniem własnym gminy a planowana inwestycja w znacznym stopniu przyczyni się do poprawy bezpieczeństwa - wniosek należy uznać za zasadny, przy czym wskazane jest przekazanie również działki nr 163/9, która przeznaczona jest pod zieleń izolacyjną. Planowane zamierzenie jest zgodne z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z dotychczasowymi ustaleniami ze Starostą Gryfińskim i wnioskodawcą,  po formalnym przejęciu nieruchomości przez Skarb Państwa, zostanie ona oddana w trwały zarząd Komendzie Wojewódzkiej Policji na cel określony we wniosku a nieruchomość zabudowana, położona w Gryfinie przy ul. Grunwaldzkiej nr 9 (dz. nr 142  o pow. 0,2467 ha), w której obecnie znajduje się siedziba KWP, stanowiąca własność Skarbu Państwa, będzie przekazana na rzecz Gminy Gryfino, także w drodze darowizny.
W związku ze zmianą formy zbycia nieruchomości, określoną w projekcie niniejszej uchwały, zachodzi konieczność uchylenia uchwały nr XXVI/216/12 z dnia 11 października 2012 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowych położonych w obrębie ewidencyjnym nr 5 m.Gryfino.

Sporządziła:
K.Lamperska