Sesja nr XXXV

UCHWAŁA NR XXXV/306/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 4/1, 7/1, 7/3, 7/4, 7/5 i 7/6 w obrębie Pniewo

UCHWAŁA NR XXXV/306/13
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 czerwca 2013 r.

 
w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego działek nr 4/1, 7/1, 7/3, 7/4, 7/5 i 7/6  w obrębie Pniewo

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594) oraz art. 14 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647, 951, 1445; z 2013r. poz. 21, 405), uchwala się co następuje:

§ 1. 1. Postanawia się przystąpić do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie Pniewo i Żórawki, uchwalonego Uchwałą Nr X/90/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 sierpnia 2011r., opublikowaną w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 26 września 2011r., Nr 112 poz. 2006.

  1. Granice obszaru objętego zmianą planu przedstawia załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Załącznik graficzny stanowi integralną część uchwały.

§ 3. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino .

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Dla obszaru, którego dotyczy niniejsza uchwała obowiązują ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie Pniewo i Żórawki, uchwalonego Uchwałą Nr X/90/11 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 25 sierpnia 2011r.
Zgodnie z wyżej wymienionym planem obszar objęty niniejszą uchwałą położony jest w granicach dwóch jednostek planistycznych o następującym przeznaczeniu:
- Pn-58.RM.110 - 1) Tereny zabudowy zagrodowej w gospodarstwach rolnych, hodowlanych i ogrodniczych jako przedsięwzięcia podstawowe - z wyłączeniem rodzajów przedsięwzięć, dla których obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko jest wymagany. 2) Dopuszcza się lokalizację uzupełniającej zabudowy usługowej w budynkach odrębnych lub lokalizację wbudowanej funkcji usługowej w budynkach mieszkalnych - z wyłączeniem rodzajów przedsięwzięć, dla których obowiązek sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko jest wymagany bądź może być wymagany oraz pod warunkiem, że powierzchnia użytkowa funkcji usługowej nie przekroczy 30% łącznej powierzchni użytkowej.
- Pn-58.E.183 - Tereny infrastruktury technicznej elektroenergetyki - stacji transformatorowych.
W dniu 29 marca 2012r. właściciel działek nr 4/1, 7/1, 7/3, 7/4, 7/5 i 7/6 w obrębie Pniewo - Spółka GEBRUDER JURGING OHG, złożył wniosek o zmianę planu miejscowego uzasadniając swoje wystąpienie potrzebą zmiany przeznaczenia terenu w kierunku funkcji produkcji, składów i magazynów, umożliwiającej realizację planów firmy, związanych z rozbudową istniejącego zakładu. Wnioskodawca planuje inwestycję, w związku z koniecznością dostosowania warunków pracy i warunków produkcji przedsiębiorstwa do wymagań norm Unii Europejskiej. Ponadto wnioskodawca wyjaśnił, że podjął już stosowne działania wobec PKP ENERGETYKA S.A. oraz ENEA Operator Sp. z o.o., które doprowadziły do ustaleń decydujących o usunięciu z przedmiotowych działek dwóch transformatorów i linii elektrycznej napowietrznej 15kV, posadowionych bez żadnego tytułu prawnego - wbrew woli właściciela gruntu.
Planowanego przez Spółkę GEBRUDER JURGING OHG przedsięwzięcia nie można zrealizować z świetle zapisów obowiązującego na wnioskowanym obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Gryfino w rejonie Pniewo i Żórawki. Aby umożliwić inwestorowi realizację jego zamierzenia, konieczna jest zmiana planu miejscowego.
Przeprowadzenie procedury zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wymaga uprzedniej zmiany studium. W związku z powyższym projekt stosownej uchwały został również przedłożony Wysokiej Radzie pod obrady.
Podkreślić należy, że uchwała o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest uchwałą intencyjną i wyraża jedynie zamiar gminy uregulowania zasad zagospodarowania przestrzennego na danym terenie w formie aktu prawa miejscowego, jakim jest miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Przedmiotem uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu miejscowego jest jedynie określenie granic obszaru objętego przyszłym planem zagospodarowania przestrzennego i rolą tej uchwały jest jedynie zakomunikowanie wszczęcia właściwego procesu planistycznego oraz wyznaczenie w załączniku graficznym granic obszaru, jakiego dotyczyć będą ustalenia przyszłego planu.
Procedura planistyczna związana z opracowaniem zmiany planu zagospodarowania przestrzennego jest taka sama jak w przypadku opracowywania nowego planu.
Sformalizowaną procedurę sporządzania i uchwalania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy oraz jego zakres reguluje ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2012r. poz. 647 z późniejszymi zmianami).
Po podjęciu przez radę gminy uchwały o przystąpieniu do sporządzania/zmiany planu miejscowego, Burmistrz podejmuje kolejno czynności unormowane w art. 17 cytowanej ustawy.
W świetle obowiązujących przepisów plan miejscowy uchwala rada gminy, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium, rozstrzygając jednocześnie o sposobie rozpatrzenia uwag do projektu planu oraz sposobie realizacji, zapisanych w planie, inwestycji z zakresu infrastruktury technicznej, które należą do zadań własnych gminy, oraz zasadach ich finansowania, zgodnie z przepisami o finansach publicznych. Część tekstowa planu stanowi treść uchwały, część graficzna oraz wymagane rozstrzygnięcia stanowią załączniki do uchwały.
Burmistrz przedstawia wojewodzie uchwałę wraz z załącznikami oraz dokumentacją prac planistycznych w celu oceny ich zgodności z przepisami prawnymi.
Uchwała rady gminy w sprawie uchwalenia planu miejscowego obowiązuje od dnia wejścia w życie w niej określonego, jednak nie wcześniej niż po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w dzienniku urzędowym województwa.

Sporządziła:
Joanna Ekiert