Sesja nr XXXV

UCHWAŁA NR XXXV/299/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 r.

UCHWAŁA NR XXXV/299/13
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 czerwca 2013 r.


w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino absolutorium  z tytułu wykonania budżetu za 2012 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się ze:

  1. Sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gryfino za 2012 r.
  2. Sprawozdaniem finansowym Gminy Gryfino za 2012 r.
  3. Uchwałą Nr XLVIII.1345.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 5 kwietnia 2013 r. w sprawie opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2012 r.
  4. Informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Gryfino na dzień 31 grudnia 2013 r.
  5. stanowiskiem Komisji Rewizyjnej
  6. Uchwałą Nr CIX.296.2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Gryfinie Rada Miejska w Gryfinie nie udziela absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino z tytułu wykonania budżetu za rok 2012.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Rada Miejska w Gryfinie podejmuje do dnia 30 czerwca 2013 r. uchwałę w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta i Gminy Gryfino.
Zgodnie z art. 270 ust. 3 ustawy o finansach publicznych Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Gryfinie w dniu 14 czerwca 2013 r. wystąpiła do Rady z wnioskiem w sprawie nieudzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Gryfino absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2012 rok.

Lista załączników:
UCHWAŁA RIO [5363654 bajtów]