Sesja nr XXXV

UCHWAŁA NR XXXV/309/13 RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE z dnia 27 czerwca 2013 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok.

UCHWAŁA NR XXXV/309/13
RADY MIEJSKIEJ W GRYFINIE
z dnia 27 czerwca  2013 r.


w sprawie zmian budżetu Gminy Gryfino na 2013 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594), uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 21.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 21.000
754      Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 15.000
75495   Pozostała działalność 15.000
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 15.000
851     Ochrona zdrowia 6.000
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 6.000
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6.000
OGÓŁEM 21.000

§ 2. Zmniejsza się wydatki gminy z tytułu realizacji zadań własnych o kwotę 21.000 zł

Dział Rozdział Paragraf Wyszczególnienie Kwota
Urząd Miasta i Gminy w Gryfinie 15.000
758       Różne rozliczenia 15.000
75818    Rezerwy ogólne i celowe 15.000
4810 Rezerwy 15.000
Ośrodek Pomocy Społecznej w Gryfinie 6.000
851     Ochrona zdrowia 6.000
85154   Przeciwdziałanie alkoholizmowi 6.000
2310 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 6.000
OGÓŁEM 21.000

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

PRZEWODNICZĄCY RADY

Mieczysław Sawaryn

 

UZASADNIENIE

Dział 754, 758, 851

  • 21.000 zł - zmian w planie wydatków dokonuje się w związku z Uchwałą   Nr XXXIV/292/13 Rady Miejskiej w Gryfinie z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie współdziałania z Gminą Miasto Szczecin w zakresie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu programu interwencyjno – motywacyjnego dla osób w stanie nietrzeźwości – dowiezionych z terenu Gminy Gryfino do Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Szczecinie. Zadanie realizowane będzie przez Komendanta Straży Miejskiej  w Gryfinie.

Sporządziła:
Sylwia Skrzyniarz